Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 02 - 2017. 02. 03

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) és (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5.§ (2) bekezdésében „a használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen,” szöveg helyébe „a használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen – figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13)bekezdését - „ szöveg lép.

(2) Az Ör. 6. § (1) bekezdésében az „Mötv.” szöveg helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)” szöveg lép, 6. § (2) bekezdésében az „új Ötv.” szöveg helyébe az „Mötv.” szöveg lép, 6. § (4) bekezdésében az „új Ötv.” szöveg helyébe az „Mötv.” szöveg lép.

(3) Az Ör. 6. § (5) bekezdésében az „,a vagyonkezelés ellenőrzését az önkormányzati hivatal évente legalább egyszer köteles elvégezni a vagyonkezelői jog gyakorlójának bevonásával,” szöveg helyébe az ”, a vagyonkezelés ellenőrzését évente legalább egyszer elvégzi a vagyonkezelői jog gyakorlójának bevonásával,” szöveg lép.


2.§ (1) Hatályát veszti az Ör.

a) 4. § (3) bekezdése,

b) 7. § (2) bekezdésében az „a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban” szövegrész.


3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
                                   Illés Szabolcs                                                 Tóth Jánosné

                                   polgármester                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2017. február 1.

                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                      címzetes főjegyző