Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01 - 2018. 12. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 1.178.282.053 forintban,

b) finanszírozási bevételét 2.334.154.138 forintban,

c) bevételeit összesen 3.512.436.191 forintban, azaz hárommilliárd-ötszáztizenkétmillió-négyszázharminchatezer-százkilencvenegy forintban az 1. melléklet szerint,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait 3.215.237.846 forintban,

b) finanszírozási kiadásai 297.198.345 forintban,

c) kiadásait összesen 3.512.436.191 forintban          , azaz hárommilliárd-ötszáztizenkétmillió-négyszázharminchatezer-százkilencvenegy forintban az 1. melléklet szerint,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi módosított költségvetésének költségvetési hiányát (maradvány) 2.036.955.793 forintban, azaz kettőmilliárd-harminchatmillió-kilencszázötvenötezer-hétszázkilencvenhárom forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi

a) működési célú költségvetési bevételeit 777.075.242 forintban,

b) működési célú költségvetési kiadásait 745.574.285 forintban,

c) működési többletét 31.500.957 forintban

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 401.206.811 forintban,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 2.469.663.561 forintban,

c) felhalmozási hiányát 2.068.456.750 forintban

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott 2.036.955.793 forint költségvetési hiány összegének fedezetére az előző évi költségvetési maradvány 2.036.955.793 forint összegét jelöli meg.


9. § A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat tekintetében 3.204.380.628 forintban,

b) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 135.303.641 forintban,

c) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tekintetében 153.264.922 forintban,

d) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér tekintetében 19.487.000 forintban

állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget.”


(2) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 15. mellékletében 3.761.376 forinttal hagyja jóvá.


2. § A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 15. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 16. melléklete helyébe a 10. melléklet,

k) 17. melléklete helyébe a 11. melléklet,

l) 18. melléklete helyébe a 12. melléklet,

m) 19. melléklete helyébe a 13. melléklet,

n) 20. melléklete helyébe a 14. melléklet,

o) 21. melléklete helyébe a 15. melléklet

lép.


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


                  Illés Szabolcs                                                                          Tóth Jánosné

                  polgármester                                                                       címzetes főjegyző


ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:


Csákvár, 2018. november 30-án

                                                                                                                 Tóth Jánosné

                                                                                                             címzetes főjegyző