Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (VI.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 11 - 2018. 06. 12

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pontja a következő 12. alponttal egészül ki:

(Pénzügyi és Jogi Bizottság)

„12. Véleményezi a Képviselő-testület állásfoglalását igénylő oktatási, nevelési, kulturális és szociális intézmények vezetői pályázatait.”.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                  Illés Szabolcs                                                                          Tóth Jánosné

                  polgármester                                                                       címzetes főjegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csákvár, 2018. június 10.

                                                                                                                 Tóth Jánosné

                                                                                                             címzetes főjegyző