Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2016. 02. 25 - 2016. 02. 25

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, a 19. § (1) – (2) bekezdésében, a 20.§ (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1) – (3) bekezdésében és az 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés kerül:

„(2) A Képviselő-testület a bérlakások kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző közreműködésével biztosítja (továbbiakban: kezelő). A bérleti szerződések megkötésével, adminisztrációjával kapcsolatos ügyintézést a kezelő által megbízott köztisztviselő látja el. A kezelő a kizárólagos önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek használatához házirendet készít.”

 1. § A Rendelet 4. § (4) bekezdés g) pontjában az „illetve” szó törlésre kerül.
 2. § A Rendelet 5. § (2) bekezdésében az „illetőleg” szó helyébe a „vagy” szó lép.
 3. § A Rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő (5) bekezdés kerül:

„(5) Piaci alapon hasznosított bérlakásra pályázhat az a nagykorú, Csákváron lakóhellyel vagy csákvári főállású munkahellyel rendelkező magyar állampolgár, aki lakástulajdonnal, vagy lakásbérleti jogviszonnyal nem rendelkezik és az együtt költözők egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének háromszorosát, egyedülálló esetén a négyszeresét eléri vagy meghaladja.”

 1. § A Rendelet 7. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„Bérlőkijelölés szakember hiány enyhítésére”

 1. § A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés kerül:

„(2) Bérlőkijelölésre a Mötv. 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező önkormányzati feladatok és a képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátásában részt vevő munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők esetében a Képviselő-testület jogosult.”

 1. § A Rendelet 18. § (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő (4) bekezdés lép:

„(4) Bérlőkijelölésre jogosult lehet még – a Képviselő-testület döntése értelmében – bérlőkijelölési joggal rendelkező oktatási- és nevelési, egészségügyi- és szociális ellátást nyújtó, közrendvédelmi és közbiztonsági feladatot ellátó szervezet vezetője, vagy legfőbb döntéshozó szerve.”

 1. § A Rendelet 19. § (5) bekezdése g) pontja helyébe a következő g) pont kerül:

„az együttélés alapvető szabályait betartani a szomszédjogok tiszteletben tartásával,”

 1. § A Rendelet 21. §-ában a háziállat kifejezés "kedvtelésből tartott állat" kifejezésre módosul,
 1. § A Rendelet 31. §-ából az „illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel” szöveg törlésre kerül.
 2. § A Rendelet 36. § a), c), d) pontjában az „illetőleg” szó helyébe a „vagy” szó lép.
 3. § A Rendelet 37. § (2) bekezdésében az „illetőleg” szó helyébe az „és” szó lép.
 4. § A Rendelet 1. és 2. melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete kerül.
 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 6. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Illés Szabolcs                                                                              Tóth Jánosné

polgármester                                                                           címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:


A rendeletet kihirdettem:

2016. február 24.                                                                              Tóth Jánosné

        címzetes főjegyző