RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020 (III.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Díszpolgári cím adományozásáról

Hatályos: 2020. 03. 07

Díszpolgári cím adományozásárólRigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete nagyra becsüli Rigács település szolgálatában, a köz érdekében hosszú időn keresztül kifejtett példamutató tevékenységet. Ennek elismerésére - a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a „RIGÁCS DÍSZPOLGÁRA”, (továbbiakban: kitüntető cím) alapítja.


1. §

”Rigács Díszpolgára” cím


(1) A "Rigács Díszpolgára" cím (a továbbiakban: cím) adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, széles körű megbecsülést kiváltó tevékenységet végzett.


(2) A címet évenként legfeljebb egy személy kaphatja meg.


(3) A cím adományozására a képviselő-testület felhívása alapján, a polgármesternél előterjesztett, indokolással ellátott írásbeli javaslatot lehet tenni. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


(4) A cím adományozására a képviselő-testület tagja az adományozásáról döntő testületi ülésen is tehet indokolással ellátott javaslatot.


(5) A címmel az adományozást igazoló oklevél, Rigács (település) címerét ábrázoló, valamint „Rigács Díszpolgára” feliratú, bekeretezett DÍSZOKLEVÉL jár.


(6) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester és a jegyző írja alá, és az önkormányzat pecsétjével látja el.


(7) A cím adományozására ünnepélyes keretek között kerül sor.2. §

Egyéb rendelkezések


(1) „Rigács Díszpolgára” cím adományozására a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottsága, a jegyző, az intézmények vezetői, a civil szervezetek és a lakosság tehetnek javaslatot.


(2) A kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testület zárt ülésen, minősített többségű titkos szavazással dönt.


(3) A kitüntetettek nevét, névsorát a helyi hirdetőtáblán és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


(4) A kitüntető cím posztumusz is adományozható.


(6) Kiemelkedő esemény, vagy évforduló alkalmával a Képviselő-testület a jelentős tevékenységet végző személyek részére adományozhatja a „Rigács Díszpolgára” címet.


3. §


A 2. §-ban meghatározott címmel, rendelkező személy elhalálozása esetén az elhunytat - a család egyetértése esetén - a „település halottjának” kell tekinteni, s a családot a méltó és tisztességes temetés megszervezésében, s annak költségeinek viselésében segíteni kell.


4. §


(1) „Rigács Díszpolgára” cím a képviselő-testület döntése alapján visszavonható, ha a cím jogosultja arra érdemtelenné válik.


(2) Az érdemtelenség esetei:

a) Jogerős bírósági ítélettel megállapított, közügyektől eltiltás büntetés, élet- vagyon, elleni bűncselekmény elkövetése esetén jogerős büntetés kiszabása.

b) Rigács község lakosságának, közösségének illetve a Magyarország sérelmére elkövetett cselekmény, annak jogerős befejezése.


5. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Kertész-Bakos Ferenc


Bencze Gyöngyi

polgármester


jegyző
Jelen rendelet kihirdetve:Rigács, 2020. március 5.


                                                                                                    Bencze Gyöngyi

                                                                                                             jegyző