Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Hatályos: 2016. 10. 21

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a  mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény 37. § (4)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a  mozgóképről  szóló  2004.  évi II. törvény  34. § (5)  bekezdésében  és  az  egyes törvényeknek  a  közigazgatási  hatósági  eljárásokkal,  az  egyes  közhiteles  hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A  mozgóképről  szóló  2004. évi II.  törvény (a továbbiakban:  Mgtv.)  szerinti  filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait  kell alkalmazni.

2.§. (1) A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben   meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(2)[1] Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.


(3)  Mentes a közterület-használati díj alól:


a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,

  1. b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,
  2. c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása,
  3. d) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy
  4. e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.


(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


3.§.  (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:


a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(5) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használata a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használata a közterületet.

(6) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.

4.§ A turisztikailag kiemelt közterületek a Keszeg utcától északra eső területek.

5.§ (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(2) A közterület-használatot a (1) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal,  természeti  esemény esetén az  esetleges  kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

6.§ Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.Galácz György                                      Mestyán Valéria

      polgármester                                      címzetes  főjegyzőRendelet kihirdetve: 

Balatonmáriafürdő, 2013. augusztus 27-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző

[1]

Módosította a 9/2016.(X.20.) ör. 1.§-a. Hatályos 2016. október 21. napjától