Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 07 - 2021. 01. 08

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

„a) Szociális bérlakás:

aa) komfortos lakás esetén: minimum 475.- Ft/m2, de minimum 25.470,- Ft/hó”,

ab) félkomfortos lakás esetén minimum 475,- Ft/m2, de minimum 19.055,- Ft/hó”,

(2) A Rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

„c) Piaci alapon:

ca) 2020. január 1. napja előtt kötött lakásbérleti szerződés esetében 765,- Ft/m2/hó

cb) 2020. január 1. napja után kötött lakásbérleti szerződés esetében 1.030,- Ft/m2/hó.”

2. § A Rendelet a következő 43. §-sal egészül ki:

„43. § E rendeletnek a 1/2021. (I. 6.) önkormányzati rendelettel módosított 22. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti díjakat 2021. január 1. napjától kell alkalmazni valamennyi bérleti jogviszonyra.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 8. napjával.