Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01 - 2019. 06. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és 2018. évi előirányzat, módosítás és módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és 2018. évi előirányzat, módosítás és módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 2-5. melléklete szerint fogadja el.”


2. § (1) A R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet tartalmazza. A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”


(2) A R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 1.212.087.667 forintban,

b) finanszírozási bevételét 2.326.041.999 forintban,

c) bevételeit összesen 3.538.129.666 forintban, azaz hárommilliárd-ötszázharmincnyolcmillió-egygyszázhuszonkilencezer-hatszázhatvanhat forintban az 1. melléklet szerint,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait 3.249.043.460 forintban,

b) finanszírozási kiadásai 289.086.206 forintban,

c) kiadásait összesen 3.538.129.666 forintban          , azaz hárommilliárd-ötszázharmincnyolcmillió-egygyszázhuszonkilencezer-hatszázhatvanhat forintban az 1. melléklet szerint,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi módosított költségvetésének költségvetési hiányát 2.036.955.793 forintban, azaz kettőmilliárd-harminchatmillió-kilencszázötvenötezer-hétszázkilencvenhárom forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi

a) működési célú költségvetési bevételeit 777.116.556 forintban,

b) működési célú költségvetési kiadásait 783.384.524 forintban,

c) működési hiányát 6.267.968 forintban

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 435.413.111 forintban,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 2.465.658.936 forintban,

c) felhalmozási hiányát 2.030.245.825 forintban

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott 2.036.955.793 forint költségvetési hiány összegének fedezetére az előző évi költségvetési maradvány 2.050.642.128 forint összegét jelöli meg.”


(3) A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat tekintetében 3.240.004.315 forintban,

b) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 135.337.225 forintban,

c) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tekintetében 146.235.950 forintban,

d) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér tekintetében 16.552.176 forintban

állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget.”


(4) A R. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően 25.497.236 forinttal hagyja jóvá.”


3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A R. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A R. 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A R. 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A R. 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A R. 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A R. 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.


4. § Hatályát veszti a 10. § (2) bekezdés e) pontja.


5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.