Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01 - 2019. 03. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45.  (1) és (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, valamint a 37. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendeletben foglaltak szerinti jogosultak számára

a) rendszeres lakásfenntartási, vagy

b) rendkívüli temetési, vagy

c) köztemetés , vagy

d) rendkívüli

települési támogatás állapítandó meg.”

(2) A Rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az e rendeletben foglaltak szerinti jogosultak számára

a) rendkívüli kárenyhítő, vagy

b) rendkívüli gyermekvédelmi, vagy

c) gyógyszerköltséghez nyújtott, vagy

d) ápolási célú

települési támogatás állapítható meg.”

2. § A Rendelet 3. alcímében a „Rendszeres létfenntartási települési támogatás” szövegrész helyébe a „Rendkívüli települési támogatás időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gond esetén” szöveg lép.

3. § (1) A Rendelet 8. §

a) (1) bekezdésében a „Rendszeres létfenntartási települési támogatás” szövegrész helyébe a „Rendkívüli települési támogatás

b) (2) bekezdésében a „rendszeres létfenntartási települési támogatás” szövegrész helyébe a „rendkívüli települési támogatás

szöveg lép.

(2) A Rendelet 8. §-a a következő  (3) bekezdéssel egészül ki:

 „(3) Rendkívüli települési támogatás évente személyenként legfeljebb egy alkalommal, maximum 10.000,-Ft összegben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi helyzettől függetlenül is megállapítható, amennyiben a kérelmező egyedülálló nyugdíjas és igazolt rezsi és - gyógyszerköltségei meghaladják jövedelmének 50 %-át.”

4. § A Rendelet 4. alcímében a „Rendkívüli létfenntartási települési támogatás” szövegrész helyébe a Rendkívüli települési támogatás rendkívüli élethelyzet esetén” szöveg lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csákvár, 2019. február 28.


Illés Szabolcs                                                                         Tóth Jánosné

polgármester                                                                          címzetes főjegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Csákvár, 2019. február 28.

                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző