Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020. (XI.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 03 - 2020. 11. 04

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.”


2. § Az Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § a), b) és d) pontjában megállapított adónemekben feltárt és beszedett adóhiányból az adóhatóság az adóügyi feladatait ellátó köztisztviselői részesülnek.”


3. § Hatályát veszti az Ör. 3. § b) pontja.


4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                    Illés Szabolcs                                                  Kiss Jolán

                                    polgármester                                                   címzetes főjegyző

ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:

 Csákvár, 2020. 11. 02.

                                                                                                          Kiss Jolán

                                                                                                    címzetes főjegyző