Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2020. 01. 31 - 2020. 12. 31


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vértesboglár és Gánt Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek egyetértésével a következőket rendeli el:


1. § A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben bruttó 46.380,- Ft.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.


                                Illés Szabolcs                                                       Kiss Jolán

                                polgármester                                                        címzetes főjegyző


ZÁRADÉK

Kihirdettem: 2020. január 30.


                                                                                                          Kiss Jolán

                                                                                                          címzetes főjegyző