Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló 26/2016 (XII. 01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 05. 03 - 2018. 05. 04

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. § Hatályát veszti Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló 26/2016 (XII. 01.) önkormányzati rendelete.2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Illés Szabolcs


Tóth Jánosnépolgármester


címzetes főjegyzőZ Á R A D É K :


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Csákvár, 2018. május 2.

Tóth Jánosné

                                                                                                                                    címzetes főjegyző