Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 06. 01

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A R. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A R. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A R. 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A R. 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

2. § A R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésének

  • a) költségvetési bevételét 2.777.059 eFt-ban
  • b) finanszírozási bevételét 404 039 eFt-ban
  • c) bevételeit összesen 3.181.098 eFt-ban

azaz hárommilliárd száznyolcvanegymillió kilencvennyolcezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 2.875.810 eFt-ban

e) finanszírozási kiadásai 305 289 eFt-ban

c) kiadásait összesen 3.181.098 eFt-ban

azaz hárommilliárd száznyolcvanegymillió kilencvennyolcezer forintban az 1. melléklet szerint,

g) költségvetési hiány 98 751 eFt

azaz kilencvennyolcmillió hétszázötvenegy forintban állapítja meg.

(2) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2017. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 635.525 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 684 285 eFt,

c) működési hiány 48 760 eFt

(3) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2017. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 2.141.534 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 2.191.524 eFt,

c) felhalmozási hiány: 49 991 eFt

(4) A (2) bekezdésben meghatározott 48 760 eFt működési hiány és a (3) bekezdésben meghatározott 49 991 eFt felhalmozási hiány összegének fedezetére az előző évi költségvetési maradványnak 120.141 eFt összegét jelöli meg.”

3. § A R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 2017. évre általános tartalékot 53 322 eFt-ban képez az évközben felmerülő, előre nem ismert feladatok megoldásának fedezetére.”.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet.pdf

13. melléklet

13. melléklet.pdf

14. melléklet

14. melléklet.pdf

15. melléklet

15. melléklet.pdf

16. melléklet

16. melléklet.pdf

17. melléklet

17. melléklet.pdf

18. melléklet

18. melléklet.pdf


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 1. napjával.