Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02- 2021. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

 • a) Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
 • b) Csákvár Város Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
 • c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: intézmények),
 • d) a b) és c) pont (a továbbiakban együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére.

2. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1–21. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 2-5. melléklete szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények feladatainak költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a következők szerint határozza meg:

 • a) az önállóan működő költségvetési szervek költségvetését a 6/A melléklet,
 • b) a Hivatal intézményi költségvetését a 6/B melléklet,
 • c) az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti költségvetését a 6/C melléklet

rögzíti.

4. § A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet tartalmazza. A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 9. melléklet szerint, a felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 17. és 18. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 19. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A hitelállományról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatásokkal járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az elkövetkezendő három év várható előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Irányító szervi támogatásokat a 16. melléklet, az átadott támogatásokat a 20. melléklet, tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének

 • a) költségvetési bevételét 1.155.499 ezer forintban
 • b) finanszírozási bevételét 1.081.594 ezer forintban
 • c) bevételeit összesen 2.237.093 ezer forintban, azaz kettőmilliárd-kettőszáz harminchétmillió-kilencvenháromezer forintban az 1. melléklet szerint,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének

 • a) költségvetési kiadásait 1.940.492 ezer forintban,
 • b) finanszírozási kiadásai 296.601 ezer forintban,
 • c) kiadásait összesen 2.237.093 ezer forintban , azaz kettőmilliárd-kettőszáz harminchétmillió-forintban az 1. melléklet szerint,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének költségvetési hiányát (maradvány) 784.993 ezer forintban, azaz hétszáznyolcvannégymillió kilencszázkilencvenhárom forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi

 • a) működési célú költségvetési bevételeit 754.804 ezer forintban,
 • b) működési célú költségvetési kiadásait 736.962 ezer forintban,
 • c) működési többletét 17.842 ezer forintban

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2018. évi

 • a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 400.695 ezer forintban,
 • b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 1.203.530 ezer forintban,
 • c) felhalmozási hiányát 802.835 ezer forintban

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott 784.993 ezer forint költségvetési hiány összegének fedezetére az előző évi költségvetési maradvány 784.993 ezer forint összegét jelöli meg.

9. § A Képviselő-testület

 • a) az Önkormányzat tekintetében 1.993.407 ezer forintban,
 • b) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 131.905 ezer forintban,
 • c) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tekintetében 152.294 ezer forintban,
 • d) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér tekintetében 19.487 ezer forintban

állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 15. mellékletében 18.370 ezer forinttal hagyja jóvá, ebből a testvérvárosi kapcsolatok ápolására a céltartalék összege 500 ezer forint, az általános tartalék összege 17.870 ezer forint.

(2) Önként vállalt feladatait az alábbiakban jelöli meg:

 • a) civil szervezetek támogatása,
 • b) gyermekek védőoltásának finanszírozása,
 • c) film,- video- és televízióműsor-gyártás, helyi lap,
 • d) a Gondozási Központ és Idősek Otthon Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai,
 • e) Tanyagondnoki Szolgálat fenntartása.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester felhatalmazást kap a pótlólagos fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, amelyről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(6) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(7) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatatni köteles.

(8) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmények a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetési fő összeget nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokról a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatni köteles.

12. § A Képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

 • a) a köztisztviselők részére összességében bruttó 200 ezer forint/fő cafetéria juttatást biztosít,
 • b) a munkatörvénykönyv alá tartozó foglalkoztatottak és a közalkalmazottak cafetéria juttatásának kerete: bruttó 67.536 forint/fő/év.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

1.melléklet.pdf

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5.melléklet.pdf

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf

15. melléklet

15.melléklet.pdf

16. melléklet

16.melléklet.pdf

17. melléklet

17.melléklet.pdf

18. melléklet

18.melléklet.pdf

19. melléklet

19.melléklet.pdf

20. melléklet

20.melléklet.pdf

21. melléklet

21.melléklet.pdf