Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 27

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] [2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


27.124 ezer Ft bevétellel, és 27.124 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                            25 881 ezer Ft

            - intézményi működési bevételek                                             1 504 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                             2 280 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                             9 978 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                              6 159 ezer Ft

- működési célú pénzeszköz átvétel                                            300 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése ÁH.-on kívülről                     100 ezer Ft

- előző évek pénzm. működési célú igénybev.                           4 763 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                     797 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                       25 384 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                            12 832 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                         2 250 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                        8 085 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     550 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                 450 ezer Ft

- általános tartalék                                                                     100 ezer Ft

- visszatérítendő tám.törlesztése áh-n belül                                 150 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                      797 ezer Ft

- helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz.                                   70 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása Áh-n kívülre                                 100 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                        1 243 ezer Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                  1 140 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                        103 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                         1 740 ezer Ft

- beruházási kiadások                                                            1 730 ezer Ft

- befektetési célú részesedés vásárlás                                        10 ezer Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásait részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.
III. Fejezet


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2015. február 11.                 Máté-Botos Ivett                                                                Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyző
Záradék:


A rendelet 2015. február 12. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2015. február 12.


                                                                                                           Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:
Hosszúvíz, 2015. október 15.                                                                                                           Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:
Hosszúvíz, 2016. május 26.                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző

[1]

A 12/2015. (X.15.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. október 16. napjától.

[2]

A 4/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. május 27. napjától.