Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 18

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(II.21.) 2 önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                   883 851 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                              1 099 105 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                             215 254 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  2., 3.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           256 633 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                            56 610 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                              14 606 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           129 848 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3 626 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                       22 278 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre               26 855 000 Ft

ag) előző évi állami támogatás visszafizetés                                     298  000 Ft

ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés                             2 512 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:         37 218 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                            14 521 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                     22 514 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                 183 000  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                  0 Ft

e)  kincstárjegy vásárlás                                                                                               0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                  0 Ft


(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások:  Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 590  000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek:  Lekötött bankbetétek megszüntetése                           590 000 000 Ft


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            


5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16.  melléklet szerint  13 főben hagyja jóvá.


  1. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 13 főben  állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 215 254 000 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét   5 040 679 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2016. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§. Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Galácz György                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. május   17-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző