Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 18- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról1

2017.05.18.

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(II.21.) 2 önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 883 851 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 1 099 105 000 Ft-ban,

c) maradványát 215 254 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 256 633 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 56 610 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 14 606 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 129 848 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 626 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 22 278 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 26 855 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 298 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 512 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 37 218 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 14 521 000 Ft

b) felújítások: 22 514 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 183 000 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) kincstárjegy vásárlás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 590 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 590 000 000 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 13 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 13 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 215 254 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 040 679 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2016. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2016. évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2016.évi beszámoló

Sor- szám

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

400 028

518 358

883 851

170,51%

400 028

515 358

1 099 105

213,27%

13

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

400 028

518 358

883 851

170,51%

400 028

515 358

1 099 105

213,27%

13

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

313 187

427 128

420 875

98,54%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

400 028

515 358

293 851

57,02%

2

Pénzforgalmi bevételek

313 187

427 128

420 875

98,54%

2

Pénzforgalmi kiadások

282 378

340 295

293 851

86,35%

3

Működési célú

267 243

365 208

358 677

98,21%

3

Működési célú

251 013

299 255

256 633

85,76%

4

Működési bevételek

174 213

216 284

211 887

97,97%

4

Személyi jellegű kiadások

55 375

61 025

56 610

92,77%

5

Intézményi működési bevételek

29 263

36 831

35 699

96,93%

5

Munkaadót terhelő járulékok

14 718

15 684

14 606

93,13%

6

Közhatalmi bevételek

144 950

179 453

176 188

98,18%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

141 886

161 043

129 848

80,63%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 312

2 312

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

26 053

67 583

66 709

98,71%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 512

2 810

2 810

100,00%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

15 217

18 030

17 896

99,26%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 928

4 090

3 626

88,66%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

105

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

65 612

77 664

77 664

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

21 142

22 467

22 278

99,16%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

1 365

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

12 452

32 136

26 855

83,57%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

45 944

61 920

62 198

100,45%

14

Felhalmozási célú

31 365

41 040

37 218

90,69%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 500

2 500

100,00%

15

Beruházási kiadások

11 858

14 966

14 521

97,03%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 944

5 944

5 944

100,00%

16

Felújítások

19 507

25 891

22 514

86,96%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

278

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

183

183

100,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

13 476

13 476

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

19

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

20

Kincstárjegy visszatérülés

40 000

40 000

40 000

100,00%

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

117 650

175 063

0

0,00%

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2016.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

5 300

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

5 300

5 300

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

112 350

169 763

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

112 350

169 763

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

86 841

88 230

-127 024

28

28

Működési többlet

-10 930

-60 653

-102 044

29

29

Felhalmozási hiány

97 771

148 883

-24 980

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

313 187

427 128

420 875

98,54%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

282 378

340 295

293 851

86,35%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

86 841

88 230

-127 024

35

35

Működési többlet

-10 930

-60 653

-102 044

36

36

Felhalmozási hiány

97 771

148 883

-24 980

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

86 841

88 230

88 230

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

86 841

88 230

88 230

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

400 028

515 358

509 105

98,79%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

400 028

515 358

293 851

57,02%

45

Működési célú bevételek összesen

267 243

365 208

358 677

98,21%

45

Működési célú kiadások összesen

256 313

304 555

256 633

84,26%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

132 785

150 150

150 428

100,19%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

143 715

210 803

37 218

17,66%

47

47

48

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

590000

48

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.

0

0

590000

49

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

400 028

515 358

1 099 105

213,27%

49

KIADÁS MINDÖSSZESEN

400 028

515 358

883 851

171,50%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

267 243

362 896

356 365

98,20%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

267 243

362 896

356 365

98,20%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 950

179 453

176 188

98,18%

4

Helyi adók

142 700

176 346

173 430

98,35%

5

- Építményadó

100 000

117 513

116 037

98,74%

6

- Telekadó

18 000

20 596

20 044

97,32%

7

- Iparűzési adó

12 000

19 185

18 738

97,67%

8

- Idegenforgalmi adó

12 000

17 775

17 775

100,00%

9

- Pótlék, bírság

700

1 277

836

65,47%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

250

422

266

63,03%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

50

17

34,00%

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

200

372

244

65,59%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

5

15

Átengedett központi adók

2 000

2 685

2 492

92,81%

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

2 685

2 492

92,81%

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

29 263

36 831

35 699

96,93%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

29 263

36 831

35 699

96,93%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

23 813

31 381

31 540

100,51%

22

- Osztalék

200

200

152

76,00%

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

3 500

3 500

2 579

73,69%

23

- Kamatbevételek

1 750

1 750

1 428

81,60%

24

II. Támogatások

25

Önkormányzat támogatásai

65 612

77 664

77 664

100,00%

26

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

65 612

77 664

77 664

100,00%

27

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

58 570

58 570

58 570

100,00%

28

- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 678

5 678

5 678

100,00%

29

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

100,00%

30

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

164

12 216

12 216

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

31

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

40 000

55 976

55 976

100,00%

32

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

40 000

55 976

55 976

100,00%

33

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2 500

2 500

100,00%

34

- Ingatlan értékesítés

0

2 500

2 500

100,00%

35

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

36

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

37

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

0

38

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

39

Kincstárjegy visszatérülés

40 000

40 000

40 000

100,00%

40

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

13 476

13 476

100,00%

41

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

42

IV. Támogatás értékű bevétel

31 997

73 527

72 653

98,81%

43

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

31 997

73 527

72 653

98,81%

44

Támogatásértékű működési bevétel

26 053

67 583

66 709

98,71%

45

- Többcélú kistérségi társulástól

0

824

824

100,00%

46

- Egyéb önkormányzattól

7 213

37 574

37 766

100,51%

47

- Társadalombiztosítási Alaptól

15 217

18 030

17 896

99,26%

48

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

1 000

2 023

2 024

100,05%

49

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

0

50

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 623

9 132

8 199

89,78%

51

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 944

5 944

5 944

100,00%

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

5 944

5 944

5 944

100,00%

53

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

383

54

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

105

55

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

105

56

- háztartástól

0

0

23

57

- vállalkozástól

0

0

82

58

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

278

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

278

60

- háztartástól

0

0

278

61

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

62

Önkormányzat költségvetési bevételei

313 187

424 816

418 563

98,53%

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

313 187

424 816

418 563

98,53%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

64

VI. Maradvány

86 841

88 230

88 230

100,00%

65

Önkormányzat maradványa

86 841

88 230

88 230

100,00%

66

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

67

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

86 841

88 230

88 230

100,00%

68

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

2 312

592 312

25619,03%

69

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 312

2 312

100,00%

70

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

590 000

71

Fejlesztési hitel

0

0

0

72

Működési célú hitel

0

0

0

73

BEVÉTEL ÖSSZESEN

400 028

515 358

1 099 105

213,27%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

253 801

302 043

254 121

84,13%

8

Önkormányzat kiadásai

253 801

302 043

254 121

84,13%

9

- Személyi juttatás

55 375

61 025

56 610

92,77%

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 718

15 684

14 606

93,13%

11

- Dologi kiadás

141 886

161 043

129 848

80,63%

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 928

4 090

3 626

88,66%

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

33 594

54 901

49 431

90,04%

14

- Működési tartalék

5 300

5 300

0

0,00%

15

II. Felhalmozási költségvetés

143 715

210 803

37 218

17,66%

16

Önkormányzati beruházási kiadás

11 858

14 966

14 521

97,03%

17

Önkormányzati felújítási kiadások

19 507

25 891

22 514

86,96%

18

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

183

183

100,00%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

20

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

21

Fejlesztési tartalék

112 350

169 763

0

0,00%

22

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

23

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

143 715

210 803

37 218

17,66%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

397 516

512 846

291 339

56,81%

25

III. Finanszírozási célú kiadás

2 512

2 512

592 512

23587,26%

26

Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

27

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 512

2 512

2 512

100,00%

28

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

590 000

29

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

30

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

31

KIADÁS ÖSSZESEN

400 028

515 358

883 851

171,50%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Önkormányzati támoga tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felh. Pénzmaradvány

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

29 263

65 612

144 950

26 053

1 365

267 243

0

0

5 944

40 000

86 841

132 785

400 028

3

Módosított előirányzat

36 831

77 664

179 453

69 895

1 365

365 208

2 500

13 476

5 944

40 000

88 230

150 150

515 358

4

Tényleges teljesítés

35 699

77 664

176 188

69 021

105

358 677

2 500

13 476

5 944

40 278

88 230

150 428

509 105

5

Teljesítés %-a

96,93%

100,00%

98,18%

98,75%

98,21%

100,00%

100,00%

100,00%

100,70%

100,00%

100,19%

98,79%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Eredeti előirányzat

29 263

65 612

144 950

26 053

1 365

267 243

0

0

5 944

40 000

86 841

132 785

400 028

8

Módosított előirányzat

36 831

77 664

179 453

69 895

1 365

365 208

2 500

13 476

5 944

40 000

88 230

150 150

515 358

9

Tényleges teljesítés

35 699

77 664

176 188

69 021

105

358 677

2 500

13 476

5 944

40 278

88 230

150 428

509 105

10

Teljesítés %-a

96,93%

100,00%

98,18%

98,75%

7,69%

98,21%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,19%

98,79%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

55 375

14 718

141 886

5 300

2 928

36 106

256 313

19 507

11 858

112 350

0

143715

400 028

3

Módosított előirányzat

61 025

15 684

161 043

5 300

4 090

57 413

304 555

25 891

14 966

169 763

183

210803

515 358

4

Tényleges teljesítés

56 610

14 606

129 848

0

3 626

51 943

256 633

22 514

14 521

0

183

37218

293 851

5

Teljesítés %-a

92,77%

93,13%

80,63%

0,00%

88,66%

90,47%

84,26%

86,96%

97,03%

0,00%

100,00%

17,66%

57,02%

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Eredeti előirányzat

55 375

14 718

141 886

5 300

2 928

36 106

256 313

19 507

11 858

112 350

0

143 715

400 028

8

Módosított előirányzat

61 025

15 684

161 043

5 300

4 090

57 413

304 555

25 891

14 966

169 763

183

210 803

515 358

9

Tényleges teljesítés

56 610

14 606

129 848

0

3 626

51 943

256 633

22 514

14 521

0

183

37 218

293 851

10

Teljesítés %-a

92,77%

93,13%

80,63%

0,00%

88,66%

90,47%

84,26%

86,96%

97,03%

0,00%

100,00%

17,66%

57,02%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

33 594

54 603

49 133

89,98%

2

Támogatásértékű működési kiadás

21 142

22 467

22 278

99,16%

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

16 125

16 125

16 125

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

3 421

3 421

3 235

94,56%

5

Orvosi ügyelet támogatás

170

170

238

140,00%

6

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

0

99

99

100,00%

7

Belső ellenőrzés támogatás

198

198

198

100,00%

8

Kistérségi tagdíj

79

79

79

100,00%

9

Hatósági igazgatási támogatás

119

119

118

99,16%

10

Óvodai működés támogatás

287

1 513

1 443

95,37%

11

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal

78

78

78

100,00%

12

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

665

665

665

100,00%

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

12 452

32 136

26 855

83,57%

14

Társasház közös költség pénz átadás

118

118

114

96,61%

15

Polgármesteri támogatási keret

350

350

337

96,29%

16

Hulladékgazdálkodás törzstőke emelés

0

2 090

2 089

99,95%

17

Hulladékgazdálkodás támogatás

300

300

624

208,00%

18

BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre

600

600

546

91,00%

19

Víz és csatorna támogatás DRV

0

11 077

11 078

100,01%

20

Gyöngyvirág Népdalkör támogatás

45

45

0

0,00%

21

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

22

Zenakar támogatás

370

370

370

100,00%

23

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

250

100,00%

24

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

25

Sportkör támogatás

150

150

150

100,00%

26

Polgárőrség támogatás

266

266

266

100,00%

27

Horgászegyesület támogatás

45

45

45

100,00%

28

Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra

2 360

2 360

0

0,00%

29

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

6 000

100,00%

30

Turisztikai Egyesület támogatás rendezvényre

0

3 000

3 000

100,00%

31

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

306

100,00%

32

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

180

100,00%

33

Balatoni Futár támogatás

100

100

100

100,00%

34

Egyéb támogatás

100

100

0,00%

35

Magyar Vöröskereszt támogatás

0

100

100

100,00%

36

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

40

40

31

77,50%

37

Tagdíj Balatoni szövetség

49

49

47

95,92%

38

Tagdíj polgárvédelem

48

48

47

97,92%

39

Plébánia Hivatal támogatás

150

150

150

100,00%

40

Szent István Ház riasztó támogatás

0

210

210

100,00%

41

Kápolna felújítás támogatás

0

3 207

191

5,96%

42

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

100

100,00%

43

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

80

100,00%

44

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

0

0,00%

45

TÖOSZ tagdíj

16

16

16

100,00%

46

Tagdíj Borút Egyesület

8

8

8

100,00%

47

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

33 594

54 603

49 133

89,98%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

48

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

183

183

100,00%

49

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

183

183

100,00%

50

Kerékpárút pályázatra pénz átadás Mesztegynyőnek

0

183

183

100,00%

51

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

52

0

0

0

53

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

33 594

54 786

49 316

90,02%

54

Mindösszesen:

33 594

54 786

49 316

90,02%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

19 507

25 891

22 514

86,96%

2

Utak felújítása

12 700

12 700

12 674

99,80%

3

Játszótér bővítés Közösségi Háznál

1 524

1 524

0,00%

4

Klíma beszerelés Közösségi Ház

381

381

0

0,00%

5

Strandi beléptető rendszer bővítése

3 175

3 175

2 263

71,28%

6

Temető kerítésbe urnafal beépítés

1 727

1 727

1 712

99,13%

7

Strandi vízbejárók felújítása Őrház utcai strand

0

5 169

4 521

87,46%

8

Óvoda vizesblokk felújítás

0

1 215

1 153

94,90%

9

VP épületenergetikai pályázat épület felújítás

0

0

191

10

Önkormányzati beruházás

11 858

14 966

14 521

97,03%

11

Irodai eszköz beszerzés polgármester

64

64

94

146,88%

12

Szerszámok beszerzése községgazdálkodás

381

381

0

0,00%

13

Bútorok, székek beszerzése Községháza

1 143

1 143

901

78,83%

14

Irodai eszköz Településüzemeltetési Iroda

191

191

234

122,51%

15

Szerszám, kisgép beszerzés közterület

191

191

0

0,00%

16

Szilágyi utca átkötő híd

899

899

899

100,00%

17

Szerszám, kisgép Vasút téri telephely

191

191

74

38,74%

18

Hűtőszekrény háziorvos

63

63

0

0,00%

19

Hűtőszekrény beszerzés védőnő

55

55

55

100,00%

20

Hómaró közmunkaprogram

95

95

95

100,00%

21

Ágvágó, fahasító közmunkaprogram

393

393

393

100,00%

22

Bútor, konyhai eszköz Közösségi Ház

191

191

257

134,55%

23

Felszerelések fizető strand

381

381

487

127,82%

24

Strandi vízbejáró Őrház utcai strand

3 810

2 608

2 609

100,04%

25

Strandi vízbejáró Hullám utcai strand

3 810

7 485

7 485

100,00%

26

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közmunka

0

29

29

100,00%

27

Mosógép beszerzés Iskola

0

71

71

100,00%

28

Térfigyelő kamerarendszer bővítés

0

535

535

100,00%

29

Vadkamera beszerzés

0

0

242

30

Kisértékű tárgyi eszköz csónakkikötő

0

0

37

31

Kisértékű tárgyi eszköz gépjármű üzemeltetés

0

0

16

32

Kisértékű tárgyi eszköz múzeum

0

0

8

33

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

31 365

40 857

37 035

90,65%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2016. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 950

179 453

176 188

98,18%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

29 263

36 831

35 699

96,93%

4

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

65 612

77 664

77 664

100,00%

5

Támogatás értékű bevétel

26 053

67 583

66 709

98,71%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

105

8

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 312

2 312

100,00%

9

Pénzmaradvány

0

0

0

10

Működési célú bevétel összesen:

267 243

365 208

358 677

98,21%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

251 013

299 255

256 633

85,76%

13

Működési tartalék

5 300

5 300

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

256 313

304 555

256 633

84,26%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

2 500

2 500

100,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

13 476

13 476

100,00%

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 944

5 944

5 944

100,00%

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

278

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

22

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

23

Kincstárjegy visszatérülés

40 000

40 000

40 000

100,00%

24

Pénzmaradvány

86 841

88 230

88 230

100,00%

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

132 785

150 150

150 428

100,19%

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

11 858

14 966

14 521

97,03%

28

Felújítási kiadások

19 507

25 891

22 514

86,96%

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

183

183

100,00%

30

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

33

Felhalmozási tartalék

112 350

169 783

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen:

143 715

210 823

37 218

17,65%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2016. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 300 059

4 843 867

G/ SAJÁT TŐKE

4 364 262

5 029 752

I. Immateriális javak

1 812

890

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 516 777

4 516 777

II. Tárgyi eszközök

4 214 937

4 799 667

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

83 310

43 310

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

70 937

70 937

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-279 763

-223 454

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

190

190

VI. Mérleg szerinti eredmény

56 311

665 492

I. Készletek

190

190

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

6 201

6 022

C/ PÉNZESZKÖZÖK

60 841

190 101

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

50 000

50 000

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 512

2 312

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

137

141

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 689

3 710

III. Forintszámlák

10 704

139 960

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

11 802

4 823

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

11 621

4 584

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

181

239

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 866

4 905

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2 427

302

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

10

1 396

Eszközök összesen:

4 375 329

5 040 679

Források összesen:

4 375 329

5 040 679

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2016.évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2016.12.31

2017.12.31

2018.12.31

2019.12.31

2020.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2015. év

2016. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 812

890

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 214 937

4 799 667

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 066 103

4 769 493

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

3 369 091

4 062 434

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

392 240

392 646

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

304 772

314 413

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

23 322

25 192

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

203

163

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

23 119

25 029

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

125 512

4 982

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

125 512

4 982

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

83 310

43 310

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

43 310

43 310

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

43 310

43 310

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

40 000

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

40 000

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 300 059

4 843 867

I. Készletek

46.

190

190

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

190

190

I. Lekötött bankbetétek

49.

50 000

50 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

137

141

III. Forintszámlák

51.

10 704

139 960

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)

54.

60 841

190 101

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

11 622

4 584

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

181

239

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

11 803

4 823

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

0

2 848

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

0

-2 698

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

2 426

152

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

2 426

302

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

10

1 396

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

4 375 329

5 040 679

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2015. év

2016. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

4 516 777

4 516 777

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

70 937

70 937

IV. Felhalmozott eredmény

68.

-279 764

-223 453

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

56 311

665 492

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

4 364 261

5 029 753

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

2 512

2 312

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

3 690

3 710

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

6 202

6 022

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

4 866

4 904

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

4 375 329

5 040 679

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2015. év

2016. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

75

255

- ingatlanok

81.

8 785

8 785

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

18 738

11 656

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

7 297

17 530

- számítástechnikai eszközök

85.

1 082

1 082

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

Függő követelések

87.

0

0

Függő kötelezettségek

88.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2016. év

Ezer forintban !

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat

215 254

215 254

215 254

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen:

215 254

215 254

215 254

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én ebből

60 841

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

60 704

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

137

4.

Bevételek ( + )

423 111

5.

Kiadások ( - )

293 851

6.

Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből

190 101

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

189 960

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

141

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

378562896

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

720542194

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-88230000

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

-590000000

Bevétel összesen

420875090

Módosító tétel

2236318

Bevétel mindösszesen

423111408

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

291339085

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

592512320

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

-590000000

Kiadás mindösszesen

293851405

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-238755

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

-152265

- Adott előleg előző évi

131008

- Forgótőke előző évi

50000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

2426321

- Kapott előlegek tárgy évi

3665217

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

44462

- Kapott előlegek előző évi

-3665217

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-24453

Módosító tételek összesen

2236318

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2016. évi beszámoló

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

25109

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

10590

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

10590

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

221765

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

221765

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

17775

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

138747

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

46505

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

18738

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2492

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2492

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

259956

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

210785

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás

1

0

1

1

0

1

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

4

Háziorvosi szolgálat

2

0

2

2

0

2

5

Településüzemeltetési Iroda

2

3

5

2

3

5

6

Központi fizető strand fenntartás

0

3

3

0

3

3

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:

7

6

13

7

6

13

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

6

6

0

6

6

9

Mindösszesen:

7

12

19

7

12

19

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2016.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

58 554 476

0

58 554 476

0

2

2015.évről áthúzódó bérkompenzáció

14 986

0

14 986

0

3

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 678 279

0

4 268 065

-1 410 214

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

0

1 200 000

0

5

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

11 077 500

10 990 100

-87 400

6

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációja

0

160 655

160 655

0

7

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

977 900

977 900

0

8

Önkormányzatok működési állami támogatás összesen

65 447 741

12 216 055

76 166 182

-1 497 614

0

9

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása

0

10 000 000

10 000 000

0

10

Vis maior támogatás

0

3 476 000

3 476 000

0

11

Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen

0

13 476 000

13 476 000

0

0

12

Állami támogatás összesen

65 447 741

25 692 055

89 642 182

-1 497 614

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Intézményi működési bevételek

35699

29734

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

176188

159410

144000

144000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

77664

58285

60000

61000

Támogatásértékű működési bevétel

69021

25875

39000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

105

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

1365

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

0

5010

5000

Működési célú bevételek összesen:

358677

274669

273010

275000

Személyi juttatások

56610

67325

67000

67000

Munkaadót terhelő járulékok

14606

15331

15000

15000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

130146

135489

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

22278

26576

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

26855

9791

15000

13000

Ellátottak pb.juttatásai

3626

3358

5000

5100

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2512

2312

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

5300

4000

3890

Működési célú kiadások összesen:

256633

265482

243000

240990

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2016.év

2017.év

2018.év

2019.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

2500

7650

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

13476

110000

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5944

0

40000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

278

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

40000

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

88230

189960

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

150428

307610

46200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

14521

9908

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

22514

31796

56000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

183

6865

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

210

210

Felhalmozási tartalékok

0

268228

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

37218

316797

76210

60210

Önkorm.bevétel összesen:

509105

582279

319210

301200

Önkorm.kiadás összesen:

293851

582279

319210

301200

19. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2016.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

2097

1639

72596

4274

6237

17154

13643

25697

49992

7834

7010

48526

256699

Átvett pénzeszköz

2053

1509

6537

4893

13961

15862

2940

5716

2846

2408

10467

3844

73036

Hitel felvétel

0

Támogatás

7867

6085

5250

5249

5250

5250

7898

16327

5246

5249

16227

5242

91140

Előző havi záró pénz

88230

87714

84832

143076

134510

135699

126100

121410

130596

169443

167634

178276

88230

Bevételek összesen:

100247

96947

169215

157492

159958

173965

150581

169150

188680

184934

201338

235888

509105

Kiadások

Működési kiadások

11195

11978

23770

22053

23739

24949

24050

38447

18702

17206

21471

19256

256816

Felújítási kiadások

0

121

0

0

190

14937

4521

0

0

0

1591

1154

22514

Fejlesztési kiadások

1338

16

2369

929

330

7979

600

107

535

94

0

224

14521

Hitel visszafizetés

0

Tartalék felhasználása

0

Kiadások összesen:

12533

12115

26139

22982

24259

47865

29171

38554

19237

17300

23062

20634

293851

Egyenleg

87714

84832

143076

134510

135699

126100

121410

130596

169443

167634

178276

215254

215254

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 34. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.