Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 06 - 2019. 08. 28

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya

a) Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),

c) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde,

d) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér,

e) a b)-d) pont (a továbbiakban együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi

a) költségvetési bevételét 689.391.587,- forintban,

b) költségvetési kiadását 2.609.183.870,- forintban,

c) finanszírozási kiadását 13.150.534.- forintban,

d) maradványát 1.932.942.817,- forintban,

e) költségvetési hiányát 0,- forintban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat tekintetében 2.606.392.014 forintban,

b) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 131.221.797 forintban,

c) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tekintetében 164.514.197 forintban,

d) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér tekintetében 19.172.352 forintban

állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően 315.570.175 forinttal hagyja jóvá, ebből a céltartalék összege 194.016.388 forint, az általános tartalék összege 121.553.787 forint.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi kiadási költségvetési összegből az önként vállalt feladatait, és azok finanszírozási összegét az alábbiakban jelöli meg:

a) civil szervezetek támogatására: 2.500.000 forint

b) film,- video- és televízióműsor-gyártásra, helyi lapra: 2.978.580 forint

c) a Gondozási Központ és Idősek Otthona Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai fedezetére: 26.738.544 forint


3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés táblarendszerét a rendelet 1–13. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételek forrásonkénti és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


4. A költségvetés részletezése


4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2019. évi többéves kihatással járó adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.

(8) A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni- nemleges adat esetén nem indokolt az adatszolgáltatás.

(9) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint részletezi.

(10) A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tartalékának alakulását a 13. melléklet szerint részletezi.


5. A költségvetés végrehajtásának szabályai


5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a zárszámadásnál.

(6) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatatni köteles. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatal vezetője és az intézmények vezetőinek kezdeményezésére a hivatal és az intézmények a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetési fő összeget nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatni köteles.

(9) A Képviselő-testület 2019. évre

a) a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére bruttó 200 ezer forint/fő/év béren kívüli cafetéria juttatást,

b) az önkormányzatnál a munkatörvénykönyv alá tartozó foglalkoztatottak és a közalkalmazottak részére bruttó 6.015 forint/fő/hó teljesítménynövelő juttatást

biztosít.

(10) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet estében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(13) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(14) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


6. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.




               Illés Szabolcs                                                                                         Tóth Jánosné

               polgármester                                                                                         címzetes főjegyző




ZÁRADÉK

A rendeletet kihirdettem:


Csákvár, 2019. február 5-én

                                                                                                                            Tóth Jánosné

                                                                                                                           címzetes főjegyző