Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 17

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:  

  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére,  és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §. Az önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.


  1. §. A címrendet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító  1/2014.(II.19.)  önkormányzati rendelet 1. melléklete és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


  1. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                             372 512 000 Ft-ban

b) bevételi főösszegét                                                                          447 889 000 Ft-ban

c) pénzmaradványát                                                                              73 421 000 Ft-ban

állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§ Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2, 3  melléklet tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a)  Működési kiadások összesen:                                                    241 548 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                          49 482 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                            10 246 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                     120 083 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 4 664 000 Ft

ae) támogatásértékű működési kiadás                                       29 625 000 Ft

af) működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                          27 448 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                            0 Ft

ah) speciális célú támogatások:                                                                         0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.

  1. §. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:  129 449 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                                     38 848 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                               83 761000 Ft

c) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                       0 Ft

d) felhalmozási célú hitel visszafizetés                                                                      0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                             5 000 000 Ft

f) az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások:                               1 840 000 Ft.


  1. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8. §. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.


5.Költségvetési kiadások és bevételek


9. §. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet adja meg.


10. §. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11. §. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai - létszámát 24 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


7. A pénzmaradvány


12. §. (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 73 421 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13.  melléklet szerint.


(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 73 421 000 Ft. A 2014. évi költségvetésben 73.063.000,- Ft lett tervezve. Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület 73 421 000,- Ft-ban állapítja meg.


8. Önkormányzat vagyona


13. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét   4 240 394 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet mutatja.

9.Közvetett támogatások


14. §. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. Hitelállomány


15.§  A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel és adósságállományát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.


11. Költségvetési többlet felhasználás


16.§  A 2013. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§ Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések


18.§. (1) A  címzetes főjegyző  a beszámoló elfogadásáról az  intézményeket értesíti, és  gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Galácz György                                                                                 Mestyán Valéria

  polgármester                                                                                    címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. április 16-án


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző