Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 17- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/ 2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról1

2014.04.17.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2 § Az önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

3 § A címrendet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2 Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

4 § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 372 512 000 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 447 889 000 Ft-ban

c) pénzmaradványát 73 421 000 Ft-ban

állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2, 3 melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 241 548 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 49 482 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 10 246 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 120 083 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 664 000 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadás 29 625 000 Ft
af) működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 27 448 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) speciális célú támogatások: 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7 § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 129 449 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 38 848 000 Ft
b) felújítások: 83 761000 Ft
c) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
d) felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Ft
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 5 000 000 Ft
f) az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 1 840 000 Ft.
1. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.

5 .Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet adja meg.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai - létszámát 24 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 73 421 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 73 421 000 Ft. A 2014. évi költségvetésben 73.063.000,- Ft lett tervezve. Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület 73 421 000,- Ft-ban állapítja meg.

8. Önkormányzat vagyona

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 240 394 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet mutatja.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel és adósságállományát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

11. Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2013. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2013. évi beszámoló

ezer Ft-
ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2013.évi beszámoló

Sor
szám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

909 360

712 962

372 512

52,25%

909 360

712 962

447 889

62,82%

24

4

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

909 360

712 962

372 512

52,25%

909 360

712 962

447 889

62,82%

24

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sorszám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

866 710

665 870

400 782

60,19%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

909 360

712 962

370 997

52,04%

2

Pénzforgalmi bevételek

866 710

665 870

400 782

60,19%

2

Pénzforgalmi kiadások

902 175

711 040

370 997

52,18%

3

Működési célú

251 426

286 908

294 109

102,51%

3

Működési célú

208 204

267 980

241 548

90,14%

4

Működési bevételek

169 346

172 076

192 887

112,09%

4

Személyi jellegű kiadások

44 888

50 560

49 482

97,87%

5

Intézményi működési bevételek

24 886

27 616

32 593

118,02%

5

Munkaadót terhelő járulékok

11 130

11 932

10 246

85,87%

6

Közhatalmi bevételek

144 460

144 460

160 294

110,96%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

102 768

130 516

120 083

92,01%

7

Előző évi maradvány átvétel

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

33 198

40 536

40 801

100,65%

8

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

14 420

14 420

14 788

102,55%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 651

5 417

4 664

86,10%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

2 149

2 149

1 266

58,91%

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

46 733

59 155

59 155

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

28 550

29 550

29 625

100,25%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12 992

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

15 217

27 012

27 448

101,61%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

12 993

0

14

Felhalmozási célú

615 284

378 962

106 673

28,15%

14

Felhalmozási célú

693 971

443 060

129 449

29,22%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

350

18 945

19 763

104,32%

15

Beruházási kiadások

299 452

32 668

38 848

118,92%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

614 934

359 517

86 910

24,17%

16

Felújítások

392 679

403 552

83 761

20,76%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

500

0,00%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

5 000

5 000

100,00%

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

1 840

1 840

1 840

100,00%

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

7 185

1 922

0

0,00%

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2013.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

5 000

488

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

5 000

488

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

2 185

1 434

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

2 185

1 434

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

42 650

47 092

-29 785

28

28

Működési többlet

-38 222

-18 440

-52 561

29

29

Felhalmozási hiány

80 872

65 532

22 776

34,76%

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

866 710

665 870

400 782

60,19%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

902 175

711 040

370 997

52,18%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

42 650

47 092

-29 785

35

35

Működési többlet

-38 222

-18 440

-52 561

285,04%

36

36

Felhalmozási hiány

80 872

65 532

22 776

34,76%

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

42 650

47 092

47 092

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

42 650

47 092

47 092

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

909 360

712 962

447 874

62,82%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

909 360

712 962

370 997

52,04%

45

Működési célú bevételek összesen

251 426

286 908

294 109

102,51%

45

Működési célú kiadások összesen

213 204

268 468

241 548

89,97%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

657 934

426 054

153 765

36,09%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

696 156

444 494

129 449

29,12%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirány
zat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

251 426

286 908

294 109

102,51%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

251 426

286 908

294 109

102,51%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 460

144 460

160 294

110,96%

4

Helyi adók

142 300

142 300

157 542

110,71%

5

- Építményadó

100 000

100 000

106 099

106,10%

6

- Telekadó

18 000

18 000

18 766

104,26%

7

- Iparűzési adó

11 000

11 000

14 579

132,54%

8

- Idegenforgalmi adó

12 000

12 000

16 682

139,02%

9

- Pótlék, bírság

1 300

1 300

1 416

108,92%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

160

160

535

334,38%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

80

80

138

172,50%

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

80

80

397

496,25%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

15

Átengedett központi adók

2 000

2 000

2 217

110,85%

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

2 000

2 217

110,85%

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

12 992

0

0,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

24 886

27 616

32 593

118,02%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

24 886

27 616

32 593

118,02%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

24 436

25 016

29 203

116,74%

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

2 150

2 565

119,30%

23

- Kamatbevételek

450

450

825

183,33%

24

II. Támogatások

25

Önkormányzat támogatásai

46 733

59 155

59 155

100,00%

26

Önkormányzat költségvetési támogatása

46 733

59 155

59 155

100,00%

27

- Települési önkormányzatok működésének támogatása

21 559

21 747

21 747

100,00%

28

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1 861

1 320

1 320

100,00%

29

- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 061

1 061

1 061

100,00%

30

- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

878

878

878

100,00%

31

- Központosított működési célú előirányzatok

21 374

32 476

32 476

100,00%

32

- Szerkezetátalakítási tartalék

0

893

893

100,00%

33

- Egyéb működési célú központi támogatás

0

780

780

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

350

18 945

19 763

104,32%

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

350

18 945

19 763

104,32%

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

18 595

19 540

105,08%

37

- Ingatlan értékesítés

0

0

38

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

39

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

40

- Fordított Áfa miatti bevétel

0

18 595

19 540

105,08%

41

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

0

42

Osztalék

350

350

223

63,71%

43

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

44

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

45

IV. Támogatás értékű bevétel

648 132

400 053

127 711

31,92%

46

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

648 132

400 053

127 711

31,92%

47

Támogatásértékű működési bevétel

33 198

40 536

40 801

100,65%

48

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

345

49

- Egyéb önkormányzattól

1 523

1 523

1 561

102,50%

50

- Társadalombiztosítási Alaptól

14 420

14 575

14 788

101,46%

51

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

8 147

9 537

3 448

36,15%

52

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

4 570

53

- Elkülönített állami pénzalaptól

9 108

14 901

16 089

107,97%

54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

614 934

359 517

86 910

24,17%

55

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

614 934

359 517

86 910

24,17%

56

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

2 149

2 649

1 266

47,79%

57

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

2 149

2 149

1 266

58,91%

58

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 149

2 149

1 266

58,91%

59

- háztartástól

1 200

1 200

317

26,42%

60

- vállalkozástól

949

949

949

100,00%

61

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

500

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

500

0

- háztartástól

0

500

0

63

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

64

Önkormányzat költségvetési bevételei

866 710

665 870

400 782

60,19%

65

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

866 710

665 870

400 782

60,19%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

66

VI. Pénzmaradvány

42 650

47 092

47 092

100,00%

67

Önkormányzat pénzmaradványa

42 650

47 092

47 092

100,00%

68

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

69

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

42 650

47 092

47 092

100,00%

70

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

71

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

72

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

73

Fejlesztési hitel

0

0

0

74

Működési célú hitel

0

0

0

75

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

15

76

BEVÉTEL ÖSSZESEN

909 360

712 962

447 889

62,82%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirány
zat

Módosított elő
irányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

213 204

268 468

241 548

89,97%

8

Önkormányzat kiadásai

213 204

268 468

241 548

89,97%

9

- Személyi juttatás

44 888

50 560

49 482

97,87%

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 130

11 932

10 246

85,87%

11

- Dologi kiadás

102 768

130 516

120 083

92,01%

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

5 651

5 417

4 664

86,10%

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

43 767

69 555

57 073

82,05%

14

- Általános tartalék

5 000

488

0

0,00%

15

II. Felhalmozási költségvetés

696 156

444 494

129 449

29,12%

19

Önkormányzati beruházási kiadás

299 452

32 668

38 848

118,92%

20

Önkormányzati felújítási kiadások

392 679

403 552

83 761

20,76%

21

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

22

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

5 000

5 000

100,00%

23

Pénzügyi részesedések vásárlása

1 840

1 840

1 840

100,00%

24

Céltartalék

2 185

1 434

0

0,00%

25

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

26

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

696 156

444 494

129 449

29,12%

27

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

909 360

712 962

370 997

52,04%

28

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

29

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

30

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

31

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1515

32

KIADÁS ÖSSZESEN

909 360

712 962

372 512

52,25%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-
ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Felh.célú Áfa visszatérülés

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felh. Pénzmaradvány

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

2013. évi eredeti előirányzat

24 886

46 733

144 460

33 198

2 149

251 426

350

0

614 934

0

42 650

657 934

909 360

3

2013. évi módosított előirányzat

27 616

59 155

144 460

40 536

15 141

286 908

350

18 595

359 517

500

47 092

426 054

712 962

4

2013.évi tényleges teljesítés

32 593

59 155

160 294

40 801

1 266

294 109

223

19 540

86 910

0

47 092

153 765

447 874

5

Teljesítés %-a

118,02%

100,00%

110,96%

100,65%

8,36%

102,51%

63,71%

105,08%

24,17%

0,00%

100,00%

36,09%

62,82%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

2013. évi eredeti előirányzat

24 886

46 733

144 460

33 198

2 149

251 426

350

0

614 934

0

42 650

657 934

909 360

8

2013. évi módosított előirányzat

27 616

59 155

144 460

40 536

15 141

286 908

350

18 595

359 517

500

47 092

426 054

712 962

9

2013.évi tényleges teljesítés

32 593

59 155

160 294

40 801

1 266

294 109

223

19 540

86 910

0

47 092

153 765

447 874

10

Teljesítés %-a

118,02%

100,00%

110,96%

100,65%

8,36%

102,51%

63,71%

105,08%

24,17%

0,00%

100,00%

36,09%

62,82%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-
ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Hitel vissza- fizetés

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

23

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

24

2013. évi eredeti előirányzat

44 888

11 130

102 768

5 000

5 651

43 767

213 204

392 679

299 452

4 025

696156

909 360

25

2013. évi módosított előirányzat

50 560

11 932

130 516

488

5 417

69 555

268 468

403 552

32 668

8 274

444494

712 962

26

2013.évi tényleges teljesítés

49 482

10 246

120 083

0

4 664

57 073

241 548

83 761

38 848

6 840

129449

370 997

27

Teljesítés %-a

97,87%

85,87%

92,01%

0,00%

86,10%

82,05%

89,97%

20,76%

118,92%

82,67%

29,12%

52,04%

28

ÖSSZES KIADÁS

29

2013. évi eredeti előirányzat

44 888

11 130

102 768

5 000

5 651

43 767

213 204

392 679

299 452

0

4 025

696 156

909 360

30

2013. évi módosított előirányzat

50 560

11 932

130 516

488

5 417

69 555

268 468

403 552

32 668

0

8 274

444 494

712 962

31

2013.évi tényleges teljesítés

49 482

10 246

120 083

0

4 664

57 073

241 548

83 761

38 848

0

6 840

129 449

370 997

32

Teljesítés %-a

97,87%

85,87%

92,01%

0,00%

86,10%

82,05%

89,97%

20,76%

118,92%

82,67%

29,12%

52,04%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

43 767

56 562

57 073

100,90%

2

Támogatásértékű működési kiadás

28 550

29 550

29 625

100,25%

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

23 654

23 654

22 908

96,85%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

2 515

2 515

3 156

125,49%

5

Orvosi ügyelet támogatás

270

270

270

100,00%

6

Belső ellenőrzés támogatás

193

193

192

99,48%

7

Kistérségi tagdíj

231

231

231

100,00%

8

Hatósági igazgatási támogatás

0

0

97

9

Óvodai működés támogatás

0

1 000

1 049

104,90%

10

Baba-mama klub támogatás

50

50

30

60,00%

11

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal

420

420

420

100,00%

12

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

1 210

1 210

1 265

104,55%

13

Előző évi elszámolás Alapszolgáltatási Központ

7

7

7

100,00%

14

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

15 217

27 012

27 448

101,61%

15

Polgármesteri támogatási keret

300

300

100

33,33%

16

BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre

550

740

740

100,00%

17

Víz és csatorna támogatás DRV

0

11 052

11 052

100,00%

18

Fogorvos rezsi támogatás

0

100

124

124,00%

19

Gyöngyvirág Népdalkör támogatás

45

45

45

100,00%

20

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

21

Zenakar támogatás

370

370

370

100,00%

22

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

250

100,00%

23

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

24

Sportkör támogatás

150

150

150

100,00%

25

Polgárőrség támogatás

216

216

216

100,00%

26

Horgászegyesület támogatás

45

45

45

100,00%

27

Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra

6 000

6 000

6 500

108,33%

28

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

306

100,00%

29

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

180

100,00%

30

Balatoni integráció támogatás

0

0

10

31

Egyéb támogatás

30

30

70

233,33%

32

Rendőrörs támogatás berendezés beszerzésre

0

100

100

100,00%

33

Plébániahivatal támogatás rezsire

0

100

0

0,00%

34

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

3

3

3

100,00%

35

Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség

50

50

50

100,00%

36

Tagdíj Balatoni szövetség

45

45

39

86,67%

37

Tagdíj polgárvédelem

45

45

0

0,00%

38

Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium

244

297

297

100,00%

39

Hulladékgazdálkodás támogatás

0

0

393

40

Tagdíj Megyei Sportszövetség

50

50

80

160,00%

41

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

1

100,00%

42

TÖOSZ tagdíj

15

15

15

100,00%

43

Erdészeti és vadgazdálkodási tagdíj

20

20

0

0,00%

44

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

8

80,00%

45

Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre

5 372

5 572

5 384

96,63%

46

Animátor és színpadi program támogatás

500

500

500

100,00%

47

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

43 767

56 562

57 073

100,90%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

48

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

49

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

50

Egyéb

51

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

52

0

0

0

53

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

43 767

56 562

57 073

100,90%

54

Mindösszesen:

43 767

56 562

57 073

100,90%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirány
zat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

392 679

403 552

83 761

20,76%

2

Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat

129 482

132 294

67 381

50,93%

3

Falufejlesztés MVH pályázat

13 340

13 340

6 612

49,57%

4

Óvoda felújítás KEOP pályázat

58 411

58 411

28

0,05%

5

Szolgáltató Ház felújítás KEOP pályázat

82 373

82 373

1 397

1,70%

6

Közös Hivatal felújítás KEOP pályázat

109 073

109 073

0

0,00%

7

Háziorvosi rendelő épület felújítás

0

350

260

74,29%

8

Fénymásoló

0

0

77

9

Partvédőmű felújítás

0

7 711

7 711

100,00%

10

Fizető strand büfé ajtócsere

0

0

295

11

Önkormányzati beruházás

299 452

32 668

38 848

118,92%

12

Csapadékvíz elvezetés DDOP pályázat

268 860

0

0

13

Szolgáltató Ház felújítás KEOP pályázat

0

0

149

14

Turisztikai fejlesztés MVH pályázat

27 134

27 134

27 058

99,72%

15

Szivattyú beszerzés

0

126

126

100,00%

16

Számítástechnikai eszköz beszerzés TÜI iroda (fénymásoló)

600

600

289

48,17%

17

FIAT autó beszerzés

2 858

2 858

2 858

100,00%

18

Fogorvos laptop

0

0

107

19

Strandi játékok beszerzése Falufejlesztés MVH pályázat

0

1 950

8 261

423,64%

20

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

692 131

436 220

122 609

28,11%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 460

144 460

160 294

110,96%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

24 886

27 616

32 593

118,02%

4

Önkormányzatok költségvetési támogatása

46 733

59 155

59 155

100,00%

5

Támogatás értékű bevétel

33 198

40 536

40 801

100,65%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

12 992

0

0,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2 149

2 149

1 266

58,91%

8

Működési célú hitel

0

0

0

9

Pénzmaradvány

0

0

0

10

Működési célú bevétel összesen:

251 426

286 908

294 109

102,51%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

208 204

267 980

241 548

90,14%

13

Általános tartalék

5 000

488

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

213 204

268 468

241 548

89,97%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

350

18 945

19 763

104,32%

18

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

614 934

359 517

86 910

24,17%

19

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

500

0

0,00%

20

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

21

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

22

Pénzmaradvány

42 650

47 092

47 092

100,00%

23

Felhalmozási célú bevételek összesen:

657 934

426 054

153 765

36,09%

24

Felhalmozási célú kiadások

25

Felhalmozási kiadások

299 452

32 668

38 848

118,92%

26

Felújítási kiadások

392 679

403 552

83 761

20,76%

27

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

28

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

5 000

5 000

100,00%

29

Pénzügyi részesedések vásárlása

1 840

1 840

1 840

100,00%

30

Hiteltörlesztés

0

0

0

31

Céltartalék

2 185

1 434

0

0,00%

32

Felhalmozási kiadások összesen:

696 156

444 494

129 449

29,12%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2013. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 074 216

4 160 986

D/ SAJÁT TŐKE

4 077 375

4 163 993

I. Immateriális javak

225

168

1. Tartós tőke

3 899 432

3 899 432

II. Tárgyi eszközök

3 996 011

4 083 467

2. Tőkeváltozások

177 943

264 561

III. Befektetett pénzügyi eszközök

40 892

42 400

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

37 088

34 951

E/ TARTALÉKOK

43 278

73 063

I. Költségvetési tartalékok

43 278

73 063

II. Vállalkozási tartalékok

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

49 010

79 408

F/ KÖTELEZETTSÉGEK

2 573

3 338

I. Készletek

315

315

II. Követelések

5 417

6 009

I. Hosszú lejáratú köt.-ek

0

0

III. Értékpapírok

0

0

II. Rövid lejáratú köt.-ek

2 573

3 323

IV. Pénzeszközök

42 652

70 943

III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok

0

15

V. Egyéb aktív pü. elszámolások

626

2 141

Eszközök összesen:

4 123 226

4 240 394

Források összesen:

4 123 226

4 240 394

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2013. évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2013.12.31

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 2013. DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

Megnevezés

Törzsvagyon

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

Összesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A) Befektetett eszközök összesen

3 324 783

3 363 680

332 120

357 701

417 313

439 605

4 074 216

4 160 986

I. Immateriális javak

225

168

225

168

II. Tárgyi eszközök

3 287 695

3 328 729

332 120

357 701

376 196

397 037

3 996 011

4 083 467

- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 287 695

3 328 729

332 120

357 701

304 941

305 279

3 924 756

3 991 709

- Gépek, berendezések és felszerelések

11 934

9 282

11 934

9 282

- Járművek

191

2 884

191

2 884

- Beruházások, felújítások

59 130

79 592

59 130

79 592

III. Befektetett pénzügyi eszközök

40 892

42 400

40 892

42 400

-Egyéb tartós részesedés

40 892

42 400

40 892

42 400

- Tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök

37 088

34 951

0

0

0

0

37 088

34 951

B) Forgóeszközök összesen

49 010

79 408

49 010

79 408

I. Készletek összesen

315

315

315

315

II. Követelések összesen

5 417

6 009

5 417

6 009

III. értékpapírok összesen

0

0

0

0

IV. Pénzeszközök összesen

42 652

70 943

42 652

70 943

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

626

2 141

626

2 141

FORRÁSOK

E) Tartalékok összesen

43 278

73 063

43 278

73 063

I. Költségvetési tartalékok összesen

43 278

73 063

43 278

73 063

II. Vállakozási tartalék összesen

0

0

0

0

F) Kötelezettségek összesen

2 573

3 338

2 573

3 338

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

2 573

3 323

2 573

3 323

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

0

15

0

15

Megnevezés

Törzsvagyon

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

Összesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)

- Immateriális javak

75

75

75

75

- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog

34

8 785

34

8 785

- Gépek, berendezések, felszerelések

5 867

9 502

5 867

9 502

- Járművek

6 072

6 630

6 072

6 630

- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0

0

0

0

0-ra leírt eszközök összesen:

0

0

0

0

12 048

24 992

12 048

24 992

Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

-

-

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalás

0

0

0

0

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

A

B

C

Önkormányzat

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

1

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

42 470

70 771

2

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

182

166

3

Záró pénzkészlet (1+2)

42 652

70 937

4

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

5

Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-)

0

0

6

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

576

2 091

7

Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

-15

8

Aktív függő elszámolások záróegyenlege

50

50

9

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

10

Egyéb aktív, passzív pü. elsz. összesen (4+5+6+7+8+9) (+-)

626

2 126

11

Elöző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

12

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

13

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

43 278

73 063

14

Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+-)

-11 633

0

15

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)

-756

0

16

Költségvetési kiutalás kitalatlan intézményi támogatás miatt (+-)

0

0

17

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)

4 570

358

18

Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

19

Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

35 459

73 421

20

Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

21

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)

0

0

22

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

35 459

73 421

14. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

E

Sorszám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

22495

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

10098

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

10098

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

205297

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

205297

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

16682

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

128809

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

45227

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

14579

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2217

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2217

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

240107

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

190936

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás

1

0

1

1

0

1

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

4

Háziorvosi szolgálat

2

0

2

2

0

2

5

Településüzemeltetési Iroda

0

3

3

0

3

3

6

Központi fizető strand fenntartás

0

1

1

0

3

3

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:

5

4

9

5

6

11

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

10

10

0

13

13

9

Mindösszesen:

5

14

19

5

19

24

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 28. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.