Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Hatályos: 2019. 03. 30

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ Nemzeti ünnepeken a fellobogózás a közterületeken kihelyezett zászlótartókba történő nemzeti színű zászlók kihelyezésével valósul meg.


2.§ A fellobogózás a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 16.00 óráig, a zászlók bevonása legkésőbb a nemzeti ünnepet követő 3. munkanapon 16.00 óráig történik.


3.§ A közterületek fellobogózásáról a polgármester az önkormányzat hivatala útján gondoskodik.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                        Illés Szabolcs                                                             Tóth Jánosné

                        polgármester                                                              címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:


A rendeletet kihirdettem:

2019. március 29.


                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző