Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Csákvár Város Önkormányzata képviselőtestületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


                                    Illés Szabolcs                                                  Kiss Jolán

                                    polgármester                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:

 Csákvár, 2020. augusztus 31.

                                                                                                          Kiss Jolán

                                                                                                      címzetes főjegyző