Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2015. 12. 01

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete


a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteirőlÚrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1. §           A rendelet hatálya kiterjed Úrhida Község Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.


2. §   (1)     A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat.


(2)     A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


(3)     Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból


                      a)   bér- és személyi jellegű kifizetések:

                      ab) eseti megbízási díj, eseti tiszteletdíj

                      ac) illetményelőleg,

                      ad) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,

c)   belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése,

d)   üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

e)   alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése,

f)  karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

g)  üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,

gy)   reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások,

h)   az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

            i)   egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.


(4)     A készpénzben történő egyösszegű kifizetések felső határa 200.000,-  Ft.


(5)     A (3) és (4) bekezdésekben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester és a jegyző együttes aláírásával   egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzfizetés.


3. §            Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                  


                  Bognár József                                               dr. Boda Zsuzsanna

                            polgármester                                                            jegyző