Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 30 - 2019. 03. 31

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában (2) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a feladatellátásban társult helyi önkormányzatok – Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 1-3. §-hoz, 4. § (1) bekezdés b-d) ponthoz, 9-16. §-hoz, 18-19. §-hoz, 22. §-hoz, 28. §-hoz való hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 200,-Ft/óra, mely nem foglalja magában az étkeztetést.”


2.§ A Rendelet 17. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az idősotthoni ellátás intézményi térítési díja:

  1. 3.100,-Ft naponta
  2. 93.000,-Ft havonta.”


3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                           Illés Szabolcs                                                                Tóth Jánosné

                            polgármester                                                             címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Csákvár, 2019. március 29.

                                                                                                                 Tóth Jánosné

                                                                                                             címzetes főjegyző