Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2020. 02. 19

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról[1],[2]


Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezés

                                                                                           

1.§ (1) A képviselő-testület méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik, vagy amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak Balatonmáriafürdő község jó hírnevének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a község értékeit, ápolják és őrzik a község hagyományait, munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez, példát mutattak a család értékteremtő erejéről.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szándékának megfelelően az alábbi elismerési formákról rendelkezik:

a) „Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára” kitüntető cím,

b) „Balatonmáriafürdőért” kitüntetés.

2. „Balatonmáriafürdő község díszpolgára” kitüntető cím


2.§ (1) A kitüntető díj annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely jelentős eredményt hozó tevékenységével, vagy egész életművével országos, illetve nemzetközi hírű elismerést vívott ki, vagy értékteremtő munkájával hozzájárult Balatonmáriafürdő község fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetés posztumusz is adományozható.


(2) Balatonmáriafürdő község díszpolgára kitüntető cím évente adományozható.


(3) Az adományozott kitüntetés plakett, mely művészi kivitelű, legfeljebb 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kör alakú plakett. Az első oldalán Balatonmáriafürdő község címere van, a másik oldalán a díj megnevezése nyomtatott nagybetűkkel a körív mentén, a középrészen a kitüntetett neve és az adományozás éve. A plakett Balatonmáriafürdő címerével ellátott bordó színű díszdobozban kerül átadásra.


(4) A díszpolgári cím mellé Balatonmáriafürdő címerével díszített, A/4 méretű, bordó színű mappában, díszoklevél készül.


(5) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

a) az adományozó megnevezését,

b) az adományozott nevét, lakcímét,

c) az adományozás indokait,

d) az adományozó képviselő-testületi határozat számát, keltét,

e) a képviselő-testület községi címerrel ellátott pecsétjét.


(6) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, és élvezi azokat a kedvezményeket, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárt megilletik.


(7) A község díszpolgárát a következő kedvezmények, juttatás illeti meg

a) neve bekerül a Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára Névkönyvbe,

b) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein,

c) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint ezeken a megkülönböztetett hely illet meg,

d) a községben rendezett önkormányzati szervezésű eseményekre, rendezvényekre tiszteletjegy illeti meg,

e) az önkormányzat tisztségviselői és a közös hivatal dolgozói soron kívül kötelesek fogadni, részére segítséget nyújtani,

f) ​[3] -


(8) Posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. Ebben az esetében a 2.§ (7) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók.    


(9)[4]  A „Balatonmáriafürdő Község díszpolgára” kitüntető címet viselő elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinti, temetési költségeit átvállalja, amennyiben a temetésre kötelezett hozzátartozó hozzájárul.


(10)[5] A (9) bekezdés szerinti írásos hozzájárulás beszerzésére, a temetéssel kapcsolatos költségek biztosítására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.3. „Balatonmáriafürdőért” kitüntetés


3.§ (1) A kitüntető díj azon közösségeknek, szervezeteknek, magyar, vagy külföldi állampolgároknak adományozható, akik Balatonmáriafürdő község fejlesztésében, gazdasági, társadalmi, kulturális, tudományos életében, a művészetek terén, az irodalomban, az egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés, vagy sport terén hosszabb időszakon át eredményes és maradandó tevékenységet végeztek.


(2)[6] A „Balatonmáriafürdőért” kitüntetéssel díszoklevél és művészi kivitelű, legfeljebb 80 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kör alakú plakett jár. A plakett első oldalán Balatonmáriafürdő község címere, alatta „Balatonmáriafürdőért” elnevezés van nyomtatott nagybetűkkel a körív mentén, a hátoldalán a kitüntetett neve és az adományozás éve. A plakett Balatonmáriafürdő címerével ellátott bordó színű díszdobozban kerül átadásra.


(3) Balatonmáriafürdőért kitüntetés évente adományozható.

(4) A díszoklevélre a 2.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.


4. A kitüntető díjak adományozásának közös szabályai


4.§ (1) A Balatonmáriafürdő Község Díszpolgára kitüntető címről, a Balatonmáriafürdőért kitüntetésről a képviselő-testület a polgármester javaslata alapján dönt.


(2) A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület az adományozásról minősített többséggel dönt.


(3) A kitüntető díjakat a polgármester adja át, ünnepséghez kötődően.

 

5.§  (1) A kitüntető díjakra részletes indoklással ellátott, személyre szóló javaslatot tehetnek:

            a) a képviselő-testület tagjai,

            b) civil szervezetek.


(2) A polgármester javaslatát kizárólag a kitüntetés átadását megelőző 30 nappal bezárólag, a határidőre beérkezett javaslatok alapján alakítja ki és terjeszti a képviselő-testület elé. Javaslatához figyelembe veheti az érintett terület szakmai véleményt, a közvélekedést.


(3) A kitüntető díjak adományozásáról kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a díjazott családi és utónevét tartalmazhatja, valamint az odaítélés indokát.


(4) A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.


(5) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a kitüntetettet nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával a rá vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalához.


6.§ A kitüntető díjak  költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetése biztosítja.


7.§ A kitüntetettekről , kitüntető díjanként, a közös hivatal köztisztviselője nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

            a) a jogosult természetes személyazonosító adatait,

            b) a jogosult lakó-, illetve tartózkodási helyét,

            c) kitüntető díj megnevezését, adományozás évét, adományozásról szóló határozat számát.


5. A kitüntető díjak visszavonásának rendje


8.§ (1) A kitüntető díj visszavonható, ha arra a kitüntetett érdemtelenné válik.


(2) Érdemtelen a kitüntetésre különösen az,

a) akit a bíróság a közügyek, vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott,

b) az elismerést jogtalan, e rendeletben nem szabályozott előny megszerzésére használja fel,

c) az elismerés tényével bármely ügyben, körülmények között visszaél.


(2) A visszavonást ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik, akik az adományozásra javaslatot tehetnek, továbbá a kitüntetett munkáltatója.


(3) A kitüntető díjak visszavonására az adományozástól számított öt éven belül kerülhet sor.


(4) A visszavonásról a javaslat alapján a képviselő-testület minősített többséggel dönt.


6. Záró rendelkezések


9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


10.§ Hatályát veszti

a) a kitüntető címek, elismerések alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 9/2007.(IV.25.) rendelet

b) a kitüntető címek, elismerések alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 9/2007.(IV.25.) rendeletének módosításáról szóló 15/2009.(X.27.) rendelet                           Galácz György                                                     Mestyán Valéria

                            polgármester                                                     címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

2015. április 14-én.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

[1]

Módosította 5/2017. (IV.12.) ör Hatályos 2017. április 13. napjától

[2]

Módosította 3/2020. (II.18.) ör Hatályos 2020. február 19. napjától

[3]

Hatályát kívül helyezte a 3/2020. (II.18.) ör 2.§ (2) bekezdése Hatályos 2020. február 19. napjától

[4]

Megállapította a 3/2020. (II.18.) ör Hatályos 2020. február 19. napjától

[5]

Megállapította a 3/2020. (II.18.) ör Hatályos 2020. február 19. napjától

[6]

Módosította 5/2017. (IV.12.) ör. 1.§-a Hatályos 2017. április 13. napjától