Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014. (XI.21..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2022. 12. 31

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014. (XI.21..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2020.01.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §1 E rendelet alkalmazásában

a) életvitelszerű lakóhely: a magánszemély által a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül ténylegesen lakott lakóingatlan, és ahonnan életét szervezi,és életviteléhez szükséges tevékenységét folytatja, és levelezési címként az adó tárgyát képező ingatlan és az adózó szerepel az adóhatóságnál, a közműszolgáltatónál

b) életvitelszerű lakóhely igazolása: az életvitelszerű lakóhelyet az adófizetésre kötelezett magánszemély nyilatkozattal és az ezt alátámasztó tény dokumentumokkal igazolja.

c) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

d) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. § Az Önkormányzat a következő helyi adókat vezeti be:

a) építményadót a lakás és nem lakás céljára szolgáló építményekre,

b) telekadót a telekre,

c) idegenforgalmi adót a nem állandó lakosként való tartózkodásra,

d) iparűzési adót a vállalkozási tevékenységet gyakorló vállalkozókra.

1. Építményadó

3. § Az építményadó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

4. §2 Az adó mértéke 900 Ft/m2/év.

5. § Mentes az adó alól

a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény építményadóra vonatkozó adómentes építmény

b) valamennyi lakás esetében a lakásban életvitelszerűen lakó tulajdonos, egyenes ági és közeli hozzátartozók után személyenként 25 m 2 ,

c) a 70 év feletti egyedül álló vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély építményének 50 m2-re, amennyiben tényleges életvitelszerű lakóhelye Balatonmáriafürdő község területén van.

d) a fedett nyitott terasz, kivéve a vállalkozási tevékenységhez használt terasz,

e) a magánszemély tulajdonában álló hétvégi ház, üdülő és a hozzá tartozó garázs és egyéb felépítmény esetében - egyenes ági és közeli hozzátartozó - után személyenként 25 m 2 , amennyiben az épületben legalább 5 éve ténylegesen, életvitelszerűen lakik, és más lakóépülettel nem rendelkezik, és ezt a tényt nyilatkozattal támasztja alá.

6. §3 (1) Vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában álló üdülőépület, hétvégi ház és a hozzá tartozó egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 150 Ft/m2/év adókedvezményre jogosult, ha Magyarország területén ténylegesen életvitelszerűen lakik.

(2) Vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában álló lakás és a lakáshoz tartozó egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 600/Ft/m2/év kedvezményre jogosult, ha a lakás tulajdonosa, egyenesági és közeli hozzátartozó az önkormányzat illetékességi területén azt ténylegesen, életvitelszerűen használja lakóhelyéül.

2. Telekadó

7. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

8. § Az adó mértéke 70 Ft/m2/év.

9. § Mentes az adó alól

a) a Htv. 19. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott telekrésszel együtt a vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakóépülettel beépített telek 750 m2-e, és a nem lakás céljára szolgáló építménnyel beépített telek 550 m2-e,

b) a strandfürdő művelési ágban nyilvántartott telek, amennyiben az kizárólagosan közösségi célt szolgál,

c) az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek.

10. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában lévő hétvégi házhoz, üdülőhöz tartozó beépített telek után 40 Ft/m2/év adókedvezményre jogosult.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában lévő lakáshoz tartozó beépített telek után 50 Ft/m2/év adókedvezményre jogosult amennyiben tényleges életvitelszerű lakóhelye Balatonmáriafürdő községben van.

(3) Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély tulajdonában lévő lakáshoz tartozó beépített telek után 40 Ft/m2/év adókedvezményre jogosult.

3. Idegenforgalmi adó

11. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

12. §4 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.-Ft

13. § Mentes az adó alól az önkormányzat által meghívott bel- és külföldi vendég.

14. § (1) Az adó beszedésére kötelezett befizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében a nála elszállásolt vendégekről nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a szálláshely megnevezését és címét,

b) a vendég vezeték és utónevét, születési helyét, idejét, állampolgárságát, lakcímét,személyi igazolvány, vagy útlevél számát

c) a vendég érkezésének és távozásának időpontját.

d) mentességi okot.

(3) A nyilvántartást az egyes bevallási időszakok végén le kell zárni, s meg kell állapítani a fizetendő adót.

4. Helyi iparűzési adó

15. §5 (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az adóalap

2 %-a.

(2) Ideiglenes tevékenység esetén az iparűzési adó mértéke naponként 2 500 Ft.

(3) Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(4) A 15. § (3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(5) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(7) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(9) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(10) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(11) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

5. Hatálybalépés

16. § (1) A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet.

1

Módosította a 20/2015.(XII.22.) ör. 1.§-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától

2

Módosította 20/2019.(XI. 20.) ör. 1.§ (1) bekezdése Hatályos: 2020. január 1. napjától

3

Módosította 20/2019.(XI. 20.) ör. 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020. január 1. napjától

4

Módosította 20/2019.(XI. 20.) ör. 2.§-a. Hatályos: 2020. január 1. napjától

5

A (3)-(11) bekezdést megállapította a 20/2015.(XII.22.) ör. 2.§-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától