Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

Környezetvédelmi Alap működtetéséről

Hatályos: 2020. 08. 05

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A Környezetvédelmi Alap és bevételei

1. § Csákvár Város Önkormányzata Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot működtet (továbbiakban: Alap).

2. § Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl:

a) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,

b) pályázat útján elnyert összegek,

c) egyéb, az Alapot megillető bevételek.


2. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

3. § (1) Az Alap bevételeit kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen Csákvár Város közigazgatási területén:

a) védett természeti értékek megőrzésére, természeti állapotának fejlesztésére,

b) zöldfelületek védelmére, fejlesztésére, kezelésére, erdők védelmére, allergén növények elleni védekezésre,

c) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok elkészítési költségeinek finanszírozására,

d) Csákvár környezetvédelmi programjának elkészítésére,

e) környezetvédelmi információs rendszer működtetésére,

f) illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésére,

g) környezeti károk mérséklésére, valamint környezeti ártalmak megelőzésére,

h) környezettudatos nevelésre, környezetközpontú oktatás támogatására,

i) aktív klímavédelemben való részvételre,

j) egyéb, a környezet védelmét segítő tevékenységre.

(2) Az Alapba érkező, a talajterhelési díjból származó bevételek a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdése szerint használhatóak fel.

(3) Az Alap éves költségvetésének legfeljebb 20%-a az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet “Természeti értékek” kezelésére és fejlesztésére fordítandó.

(4) Az Alap éves költségvetésének egésze nem fordítható teljes egészében egy célra.

4. § (1) A jegyző a költségvetés tervezése során minden évben felhasználási tervet készít az Alapba várhatóan befolyó bevételeknek a 3. §-ban részletezett célok megvalósítását biztosító felhasználására.

(2) Az Alap éves felhasználási tervéről a Településfejlesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a polgármester dönt.

(3) A (2) bekezdés szerint elfogadott felhasználási terv alapján, csak a 2. §-ban meghatározott bevételek teljesülése esetén vállalható kötelezettség az Alap kiadási előirányzatára, amennyiben az év közben teljesült bevételekkel történő előirányzat emelésről a költségvetési rendelet szabályai szerint a polgármester dönt.

5. § (1) Az Alapból támogatás:

a) az éves felhasználási terv alapján, valamint

b) pályázat útján adható.

(2) Az Alap éves költségvetésének legfeljebb 10%-a fordítható pályázati célra.


3. Eljárási szabályok

6. § (1) Az Alapból pályázat útján elnyerhető támogatás pályázati feltételeit a Bizottság határozza meg.

(2) Az Alaphoz olyan tevékenységgel lehet pályázni, amely a 3. §-ban meghatározott célok megvalósítására irányul.

(3) Az értékelési szempontoknak elő kell segítenie olyan megoldások kiválasztását, amelyek

a) közvetlenül mérséklik a lakosság egészségének környezeti károsítását,

b) a hatóság által kötelezően előírt környezetvédelmi feladat végrehajtását szolgálják,

c) megvalósításuk anyag- és energiatakarékos.

(4) Pályázni a közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet. A részletes pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat kötelező tartalmi elemeit, benyújtásának módját, határidejét és az elbírálás határidejét.

(5) Egyszeri hiánypótlás lehetőségét követően a formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

7. § (1) Az Alapból támogatást jogi személy, továbbá egyéni vállalkozó és természetes személy kaphat.

(2) A pályázó az Alaphoz csak a rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.

(3) A 3. § (1) bekezdés szerinti célok megvalósítására irányuló tevékenység csak a pályázat eredményes elbírálását követően kezdhető meg.

(4) A pályázat elbírálásához - szükség szerint - külső, független szakértő(k) véleménye is beszerzendő.

(5) A nyertes pályázatról a Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

(6) Az önkormányzat a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt.

(7) A pályázó működési kiadásai és a projekt közvetett költségei az Alapból nem támogathatók (így a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai), továbbá a támogatás összege nem fordítható adó-, illeték- vagy köztartozás kiegyenlítésére.

(8) A támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett számlák a támogatási összeg terhére nem számolhatóak el.

8. § (1) A támogatás mértéke a beruházás vagy tevékenység költségeinek 50%-áig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátot nem kell alkalmazni, ha

a) közcélú környezet- és természetvédelmi feladat finanszírozását,

b) országra, országrészre, régióra kiterjedő kormányzati, ágazati program megvalósítását szolgálja.

9. § (1) A Bizottság a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni köteles, külső szakértő bevonásával.

(2) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a szerződésben meghatározott feltételeket - olyan okból, amelyért felelős - nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a Bizottság köteles visszavonni.

10. § Az Alap felhasználásáról a polgármester évente a zárszámadásról szóló rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni.


4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.