Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2018. (V.15..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 16- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2018. (V.15..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1

2018.05.16.

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018.(II.20.) 2 önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 1 303 234 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 1 737 995 000 Ft-ban,

c) maradványát 434 761 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 281 035 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 63 080 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 14 007 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 144 298 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 431 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 27 075 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 26 322 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 1 510 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 312 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 262 199 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 51 420 000 Ft

b) felújítások: 149 768 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 10 011 000 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 1 000 000 Ft

e) kincstárjegy vásárlás 50 000 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 760 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 660 000 000 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 15 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 434 760 780 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 899 350 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 .Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2017. évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2017.évi beszámoló

Sor- szám

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

582 279

1 105 038

1 303 234

117,94%

582 279

1 105 038

1 737 995

157,28%

15

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

582 279

1 105 038

1 303 234

117,94%

582 279

1 105 038

1 737 995

157,28%

15

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

392 319

889 784

862 741

96,96%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

582 279

1 105 038

543 234

49,16%

2

Pénzforgalmi bevételek

392 319

889 784

862 741

96,96%

2

Pénzforgalmi kiadások

308 751

944 017

543 234

57,54%

3

Működési célú

384 819

328 034

336 053

102,44%

3

Működési célú

260 182

334 319

281 035

84,06%

4

Működési bevételek

189 294

216 607

220 822

101,95%

4

Személyi jellegű kiadások

67 325

68 434

63 080

92,18%

5

Intézményi működési bevételek

29 884

43 364

50 023

115,36%

5

Munkaadót terhelő járulékok

15 331

15 661

14 007

89,44%

6

Közhatalmi bevételek

159 410

173 243

170 799

98,59%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

135 489

189 428

144 298

76,18%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 442

2 442

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

25 875

29 582

34 633

117,07%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 312

3 829

3 822

99,82%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

18 166

18 199

19 879

109,23%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 358

3 382

2 431

71,88%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

118

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

168 285

78 038

78 038

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

26 576

27 077

27 075

99,99%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

1 365

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

9 791

26 508

26 322

99,30%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

7 500

561 750

526 688

93,76%

14

Felhalmozási célú

48 569

609 698

262 199

43,00%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 500

7 500

0

0,00%

15

Beruházási kiadások

9 908

337 056

51 420

15,26%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

424 253

396 691

93,50%

16

Felújítások

31 796

211 631

149 768

70,77%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

4 997

4 997

100,00%

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

6 865

10 011

10 011

100,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

125 000

125 000

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

1 000

1 000

100,00%

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

19

Kincstárjegy vásárlás

0

50 000

50 000

100,00%

20

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

273 528

161 021

0

0,00%

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2017.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

5 300

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

5 300

5 300

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

268 228

155 721

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

268 228

155 721

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

189 960

215 254

-319 507

28

28

Működési többlet

-119 337

11 585

-55 018

29

29

Felhalmozási hiány

309 297

203 669

-264 489

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

392 319

889 784

862 741

96,96%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

308 751

944 017

543 234

57,54%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

189 960

215 254

-319 507

35

35

Működési többlet

-119 337

11 585

-55 018

36

36

Felhalmozási hiány

309 297

203 669

-264 489

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

189 960

215 254

215 254

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

189 960

215 254

215 254

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

582 279

1 105 038

1 077 995

97,55%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

582 279

1 105 038

543 234

49,16%

45

Működési célú bevételek összesen

384 819

328 034

336 053

102,44%

45

Működési célú kiadások összesen

265 482

339 619

281 035

82,75%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

197 460

777 004

741 942

95,49%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

316 797

765 419

262 199

34,26%

47

47

48

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

660000

48

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.

0

0

760000

49

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

582 279

1 105 038

1 737 995

157,28%

49

KIADÁS MINDÖSSZESEN

582 279

1 105 038

1 303 234

117,94%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

384 819

325 592

333 611

102,46%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

384 819

325 592

333 611

102,46%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

159 410

173 243

170 799

98,59%

4

Helyi adók

157 200

170 385

168 202

98,72%

5

- Építményadó

108 000

113 539

114 863

101,17%

6

- Telekadó

19 000

19 000

18 256

96,08%

7

- Iparűzési adó

15 000

20 167

17 889

88,70%

8

- Idegenforgalmi adó

14 500

16 979

16 884

99,44%

9

- Pótlék, bírság

700

700

310

44,29%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

210

210

146

69,52%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

10

10

0

0,00%

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

200

200

146

73,00%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

15

Átengedett központi adók

2 000

2 648

2 451

92,56%

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

2 648

2 451

92,56%

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

29 884

43 364

50 023

115,36%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

29 884

43 364

50 023

115,36%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

25 374

37 354

44 790

119,91%

22

- Osztalék

150

150

152

101,33%

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

3 000

4 500

3 918

87,07%

23

- Kamatbevételek

1 360

1 360

1 163

85,51%

24

II. Támogatások

25

Önkormányzat támogatásai

168 285

78 038

78 038

100,00%

26

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

168 285

78 038

78 038

100,00%

27

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

50 395

51 395

51 395

100,00%

28

- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 225

6 225

6 225

100,00%

29

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 511

1 511

100,00%

30

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

110 465

18 907

18 907

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

31

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 500

132 500

125 000

94,34%

32

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

7 500

132 500

125 000

94,34%

33

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7 500

7 500

0

0,00%

34

- Ingatlan értékesítés

7 500

7 500

0

0,00%

35

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

36

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

37

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

0

38

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

39

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

40

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

125 000

125 000

100,00%

41

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

42

IV. Támogatás értékű bevétel

25 875

453 835

431 324

95,04%

43

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

25 875

453 835

431 324

95,04%

44

Támogatásértékű működési bevétel

25 875

29 582

34 633

117,07%

45

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

136

46

- Egyéb önkormányzattól

7 259

7 259

7 259

100,00%

47

- Társadalombiztosítási Alaptól

18 166

18 199

19 851

109,08%

48

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

24

2 412

10050,00%

49

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

0

50

- Elkülönített állami pénzalaptól

450

4 100

4 975

121,34%

51

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

424 253

396 691

93,50%

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

0

424 253

396 691

93,50%

53

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

4 997

5 115

102,36%

54

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

118

55

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

118

56

- háztartástól

0

0

0

57

- vállalkozástól

0

0

118

58

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

4 997

4 997

100,00%

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4 997

4 997

100,00%

60

- háztartástól

0

0

0

61

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

4 997

4 997

100,00%

62

Önkormányzat költségvetési bevételei

392 319

887 342

860 299

96,95%

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

392 319

887 342

860 299

96,95%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

64

VI. Maradvány

189 960

215 254

215 254

100,00%

65

Önkormányzat maradványa

189 960

215 254

215 254

100,00%

66

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

67

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

189 960

215 254

215 254

100,00%

68

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

2 442

662 442

27127,03%

69

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 442

2 442

100,00%

70

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

660 000

71

Fejlesztési hitel

0

0

0

72

Működési célú hitel

0

0

0

73

BEVÉTEL ÖSSZESEN

582 279

1 105 038

1 737 995

157,28%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

263 170

337 307

278 723

82,63%

8

Önkormányzat kiadásai

263 170

337 307

278 723

82,63%

9

- Személyi juttatás

67 325

68 434

63 080

92,18%

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 331

15 661

14 007

89,44%

11

- Dologi kiadás

135 489

189 428

144 298

76,18%

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 358

3 382

2 431

71,88%

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

36 367

55 102

54 907

99,65%

14

- Működési tartalék

5 300

5 300

0

0,00%

15

II. Felhalmozási költségvetés

316 797

765 419

262 199

34,26%

16

Önkormányzati beruházási kiadás

9 908

337 056

51 420

15,26%

17

Önkormányzati felújítási kiadások

31 796

211 631

149 768

70,77%

18

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

6 865

61 011

61 011

100,00%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

20

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

21

Fejlesztési tartalék

268 228

155 721

0

0,00%

22

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

23

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

316 797

765 419

262 199

34,26%

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

579 967

1 102 726

540 922

49,05%

25

III. Finanszírozási célú kiadás

2 312

2 312

762 312

32971,97%

26

Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

27

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 312

2 312

2 312

100,00%

28

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

760 000

29

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

30

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

31

KIADÁS ÖSSZESEN

582 279

1 105 038

1 303 234

117,94%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Önkor- mányzati támoga tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felh. Pénzmaradvány

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

29 884

168 285

159 410

25 875

1 365

384 819

7 500

0

0

0

189 960

197 460

582 279

3

Módosított előirányzat

43 364

78 038

173 243

32 024

1 365

328 034

7 500

125 000

424 253

4 997

215 254

777 004

1 105 038

4

Tényleges teljesítés

50 023

78 038

170 799

37 075

118

336 053

0

125 000

396 691

4 997

215 254

741 942

1 077 995

5

Teljesítés %-a

115,36%

100,00%

98,59%

115,77%

8,64%

102,44%

0,00%

100,00%

93,50%

100,00%

100,00%

95,49%

97,55%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Eredeti előirányzat

29 884

168 285

159 410

25 875

1 365

384 819

7 500

0

0

0

189 960

197 460

582 279

8

Módosított előirányzat

43 364

78 038

173 243

32 024

1 365

328 034

7 500

125 000

424 253

4 997

215 254

777 004

1 105 038

9

Tényleges teljesítés

50 023

78 038

170 799

37 075

118

336 053

0

125 000

396 691

4 997

215 254

741 942

1 077 995

10

Teljesítés %-a

115,36%

100,00%

98,59%

115,77%

8,64%

102,44%

0,00%

0,00%

93,50%

100,00%

95,49%

97,55%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

67 325

15 331

135 489

5 300

3 358

38 679

265 482

31 796

9 908

268 228

6 865

316797

582 279

3

Módosított előirányzat

68 434

15 661

189 428

5 300

3 382

57 414

339 619

211 631

337 056

155 721

61 011

765419

1 105 038

4

Tényleges teljesítés

63 080

14 007

144 298

0

2 431

57 219

281 035

149 768

51 420

0

61 011

262199

543 234

5

Teljesítés %-a

92,18%

89,44%

76,18%

0,00%

71,88%

99,66%

82,75%

70,77%

15,26%

0,00%

100,00%

34,26%

49,16%

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Eredeti előirányzat

67 325

15 331

135 489

5 300

3 358

38 679

265 482

31 796

9 908

268 228

6 865

316 797

582 279

8

Módosított előirányzat

68 434

15 661

189 428

5 300

3 382

57 414

339 619

211 631

337 056

155 721

61 011

765 419

1 105 038

9

Tényleges teljesítés

63 080

14 007

144 298

0

2 431

57 219

281 035

149 768

51 420

0

61 011

262 199

543 234

10

Teljesítés %-a

92,18%

89,44%

76,18%

0,00%

71,88%

99,66%

82,75%

70,77%

15,26%

0,00%

100,00%

34,26%

49,16%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

36 367

53 585

53 397

99,65%

2

Támogatásértékű működési kiadás

26 576

27 077

27 075

99,99%

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

18 563

18 563

18 563

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

3 164

3 656

3 656

100,00%

5

Orvosi ügyelet támogatás

206

206

206

100,00%

6

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

97

97

96

98,97%

7

Belső ellenőrzés támogatás

194

194

194

100,00%

8

Kistérségi tagdíj

78

78

78

100,00%

9

Hatósági igazgatási támogatás

117

117

117

100,00%

10

Óvodai működés támogatás

3 958

3 958

3 958

100,00%

11

Jelzőrendszer támogatás

0

9

8

88,89%

12

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

199

199

199

100,00%

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9 791

26 508

26 322

99,30%

14

Polgármesteri támogatási keret

350

350

128

36,57%

15

Hulladékgazdálkodás támogatás

312

312

0

0,00%

16

BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre

600

600

547

91,17%

17

Víz és csatorna támogatás DRV

0

16 676

16 676

100,00%

18

Ifjú polgárok támogatása

0

0

20

19

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

20

Zenakar támogatás

370

370

370

100,00%

21

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

250

100,00%

22

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

23

Sportkör támogatás

150

150

150

100,00%

24

Polgárőrség támogatás

266

266

266

100,00%

25

Horgászegyesület támogatás

45

45

45

100,00%

26

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

6 000

100,00%

27

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

306

100,00%

28

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

180

100,00%

29

Balatoni Futár támogatás

100

100

100

100,00%

30

Bárdos Lajos Társaság támogatás

0

0

300

31

Egyéb támogatás

0

50

120

240,00%

32

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

100

100,00%

33

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

40

31

31

100,00%

34

Tagdíj Balatoni szövetség

49

49

42

85,71%

35

Tagdíj polgárvédelem

48

48

46

95,83%

36

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

100

100,00%

37

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

100

125,00%

38

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

1

100,00%

39

TÖOSZ tagdíj

16

16

16

100,00%

40

Tagdíj Borút Egyesület

8

8

8

100,00%

41

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

36 367

53 585

53 397

99,65%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

42

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

6 865

11 011

11 011

100,00%

43

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

6 865

10 011

10 011

100,00%

44

Közös Hivatal felújításra pályázati önerő 50%

6 865

10 011

10 011

100,00%

45

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

1 000

1 000

100,00%

46

Tűzoltó Egyesület támogatás tűzoltó autó beszerzésre

0

1 000

1 000

100,00%

47

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

43 232

64 596

64 408

99,71%

48

Mindösszesen:

43 232

64 596

64 408

99,71%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

31 796

211 631

149 768

70,77%

2

Dózsa György utca felújítás

14 180

14 180

14 337

101,11%

3

Játszótéri eszközök Közösségi Ház udavarán

1 905

1 905

2 049

107,56%

4

Vizesblokk felújítás óvoda

2 705

2 705

2 193

81,07%

5

Játszótéri eszközök Óvoda

1 207

1 207

1 396

115,66%

6

Játszótéri eszközök Fizető strand

1 016

1 016

0

0,00%

7

Színpad öltöző felújítás fizető strand

0

0

953

8

Akadálymentes járdaszakasz kiépítés Fizető strand

521

521

1 996

383,11%

9

Játszótéri eszközök Zagytéri strand

1 524

1 524

1 659

108,86%

10

Partra vezető sétány térkő burkolat felújítás Hullám utcai strand

8 230

8 230

0

0,00%

11

Meglévő pihenő padok alatti terület burkolása Hullám utcai strand

508

508

0

0,00%

12

Utak felújítása pályázatból

0

84 846

84 714

99,84%

13

Védőnői szolgálat épület felújítás

0

49 000

0

0,00%

14

Fizető strand ingatlan felújítás

0

30 989

40 471

130,60%

15

Belterületi utak, járdák felújítása

0

15 000

0

0,00%

16

Önkormányzati beruházás

9 908

337 056

51 420

15,26%

17

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester

64

64

0

0,00%

18

Mobiltelefon, egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda

191

191

298

156,02%

19

Sörpadok, egyéb kisértékű eszköz beszerzése közterület üzemeltetés

191

191

312

163,35%

20

Motor, egyéb kisértékű eszköz vásárlás gépjármű üzemeltetés

445

445

51

11,46%

21

Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely

191

191

60

31,41%

22

Légkondicionáló, mosogató,egyéb eszköz beszerzés háziorvos

254

254

32

12,60%

23

Csecsemőmérleg beszerzés védőnői szolgálat

38

38

0

0,00%

24

Edények, tisztítószer tároló polc beszerzés Közösségi Ház

127

127

105

82,68%

25

Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés

0

0

523

26

Hulladékgyűjtők, egyéb kisértékű eszköz beszerzése Fizető strand

127

127

361

284,25%

27

Vízbejáró stég fizető strand

0

0

2 505

28

Értékmegőrző beszerzése Fizető strand

635

0

0

29

Kültéri fitnesz eszközök Fizető strand

825

0

0

30

Mozgáskorlátozott beemelő Fizető strand

2 540

0

0

31

Kombinált napozó stég, vizi színpad, mentőcsónak tároló Fizető strand

508

508

787

154,92%

32

Óra és hőmérséklet jelző Fizető strand

406

0

0

33

Vizimentő, elsősegély nyújtó hely, faház Fizető strand

381

381

0

0,00%

34

Mozgáskorlátozottak részére öltözőfülke Fizető strand

445

0

0

35

Strandi vízbejáró Őrház utcai strand

1 270

0

0

36

Strandi vízbejáró Hullám utcai strand

1 270

0

0

37

Játszótéri eszközök beszerzése Fizető strand

0

10 160

0

0,00%

38

BAHART törzstőke emelés

0

3 630

0

0,00%

39

Zagytéri parti sétány építés

0

24 563

24 562

100,00%

40

Fizető strand fejlesztés építmény

0

2 616

5 982

228,67%

41

Fizető strand fejlesztés egyéb berendezés

0

9 228

5 745

62,26%

42

Vilma utca 98. ingatlan vásárlás

0

808

808

100,00%

43

Büszkeségpont kialakítás

0

4 997

4 997

100,00%

44

Belvízvédelmi rendszer kialakítás

0

259 014

0

0,00%

45

Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés

0

4 800

0

0,00%

46

Strandi vízbejárók beszerzése pályázat

0

2 504

2 504

100,00%

47

B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás

0

10 430

0

0,00%

48

Térfigyelő kamerarendszer , testkamera beszerzés

0

899

898

99,89%

49

Településképi arculati kézikönyv

0

890

890

100,00%

50

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

41 704

548 687

201 188

36,67%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2017. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

159 410

173 243

170 799

98,59%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

29 884

43 364

50 023

115,36%

4

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

168 285

78 038

78 038

100,00%

5

Támogatás értékű bevétel

25 875

29 582

34 633

117,07%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

0,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

118

8

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 442

2 442

100,00%

9

Pénzmaradvány

0

0

0

10

Működési célú bevétel összesen:

384 819

328 034

336 053

102,44%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

260 182

334 319

281 035

84,06%

13

Működési tartalék

5 300

5 300

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

265 482

339 619

281 035

82,75%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 500

7 500

0

0,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

125 000

125 000

100,00%

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

424 253

396 691

93,50%

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

4 997

4 997

100,00%

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

22

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

23

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

24

Pénzmaradvány

189 960

215 254

215 254

100,00%

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

197 460

777 004

741 942

95,49%

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

9 908

337 056

51 420

15,26%

28

Felújítási kiadások

31 796

211 631

149 768

70,77%

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

6 865

11 011

11 011

100,00%

30

Kincstárjegy vásárlás

0

50 000

50 000

100,00%

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

33

Felhalmozási tartalék

268 228

155 721

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen:

316 797

765 419

262 199

34,26%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2017. év

Adatok: 1000 Ft-ban

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 843 867

4 372 137

G/ SAJÁT TŐKE

5 029 752

4 837 657

I. Immateriális javak

890

1 351

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 516 777

4 516 777

II. Tárgyi eszközök

4 799 667

4 277 476

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

43 310

93 310

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

70 937

70 937

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-223 454

442 039

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

190

190

VI. Mérleg szerinti eredmény

665 492

-192 096

I. Készletek

190

190

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

6 022

56 344

C/ PÉNZESZKÖZÖK

190 101

509 841

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

50 000

150 000

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 312

52 442

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

141

165

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 710

3 902

III. Forintszámlák

139 960

359 676

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

4 823

13 997

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

4 584

13 758

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

239

239

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 905

5 349

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

302

3 049

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 396

136

Eszközök összesen:

5 040 679

4 899 350

Források összesen:

5 040 679

4 899 350

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2017.évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2017.12.31

2018.12.31

2019.12.31

2020.12.31

2021.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017. év Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2016. év

2017. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

890

1 351

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 799 667

4 277 476

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 769 493

4 248 732

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

4 062 434

3 506 718

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

392 646

400 978

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

314 413

341 036

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

25 192

22 698

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

163

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

25 029

22 698

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4 982

6 046

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4 982

6 046

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

43 310

93 310

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

43 310

43 310

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

43 310

43 310

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

50 000

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

50 000

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 843 867

4 372 137

I. Készletek

46.

190

190

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

190

190

I. Lekötött bankbetétek

49.

50 000

150 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

141

165

III. Forintszámlák

51.

139 960

359 676

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)

54.

190 101

509 841

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

4 584

13 758

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

239

239

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

4 823

13 997

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

2 848

3 881

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-2 698

-944

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

152

112

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

302

3 049

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

1 396

136

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

5 040 679

4 899 350

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2016. év

2017. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

4 516 777

4 516 777

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

70 937

70 937

IV. Felhalmozott eredmény

68.

-223 453

442 039

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

665 492

-192 096

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

5 029 753

4 837 657

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

2 312

52 442

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

3 710

3 902

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

6 022

56 344

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

4 904

5 349

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

5 040 679

4 899 350

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2016. év

2017. év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

255

255

- ingatlanok

81.

8 785

8 785

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

23 735

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

17 530

19 671

- informatikai eszközök

85.

1 082

1 108

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

0

0

Függő kötelezettségek

88.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2017.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

860 299 835

860 299 835

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

490 922 537

490 922 537

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

369 377 298

369 377 298

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

877 695 676

877 695 676

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

812 312 194

812 312 194

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

65 383 482

65 383 482

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

434 760 780

434 760 780

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

434 760 780

434 760 780

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

360 478 000

360 478 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

74 282 780

74 282 780

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2017. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2017. január 01-én ebből

190 101

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

189 960

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

141

4.

Bevételek ( + )

862 975

5.

Kiadások ( - )

543 235

6.

Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből

509 841

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

509 676

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

165

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

860299835

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

877695676

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-215253685

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

-660000000

Bevétel összesen

862741826

Módosító tétel

233144

Bevétel mindösszesen

862974970

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

490922537

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

812312194

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

-760000000

Kiadás mindösszesen

543234731

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-238755

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

-111765

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

238755

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

152265

- Kapott előlegek tárgy évi

2169998

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

172469

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi

1559856

- Kapott előlegek előző évi

-3665217

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-44462

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi

0

Módosító tételek összesen

233144

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2017.évi beszámoló

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

39922

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

10101

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

10101

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

217063

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

217063

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

16884

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

137573

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

44717

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

17889

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2451

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2451

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

269537

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

220366

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás

1

0

1

1

0

1

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

4

Háziorvosi szolgálat

2

0

2

2

0

2

5

Településüzemeltetési Iroda

2

5

7

2

5

7

6

Központi fizető strand fenntartás

0

3

3

0

3

3

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:

7

8

15

7

8

15

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

3

3

0

3

3

9

Mindösszesen:

7

11

18

7

11

18

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2017.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

50 379 858

0

50 379 858

0

2

2016.évről áthúzódó bérkompenzáció

14 605

0

14 605

0

3

Települési arculati kézikönyv

0

1 000 000

890 000

-110 000

#HIV!

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6 225 000

0

3 389 703

-2 835 297

#HIV!

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

0

1 200 000

0

#HIV!

Kulturális illetménypótlék

311 343

311 343

0

#HIV!

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

16 675 800

16 675 800

0

#HIV!

Polgármesterek béremelés különbözetének támogatása

1 075 600

1 075 600

0

#HIV!

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

1 155 700

1 155 700

0

#HIV!

Önkormányzatok működési állami támogatás összesen

57 819 463

20 218 443

75 092 609

-2 945 297

0

Önkormányzatok feladatainak 2016.évi döntés szerinti támogatása

0

110 000 000

110 000 000

0

23

Belterületi utak, járdák felújítása (2018.évi felhsználás)

0

15 000 000

15 000 000

0

24

Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen

0

125 000 000

125 000 000

0

0

25

Állami támogatás összesen

57 819 463

145 218 443

200 092 609

-2 945 297

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2017.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Intézményi működési bevételek

50023

38731

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

170799

162500

144000

144000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

78038

61050

60000

61000

Támogatásértékű működési bevétel

34633

25743

39000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

118

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

2442

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

1365

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

0

5010

5000

Működési célú bevételek összesen:

336053

289389

273010

275000

Személyi juttatások

63080

71004

67000

67000

Munkaadót terhelő járulékok

14007

14433

15000

15000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

144298

151909

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

27075

31033

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

26322

10413

15000

13000

Ellátottak pb.juttatásai

2431

3490

5000

5100

Előző évi állami támogatás visszafizetés

3822

6111

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

5300

4000

3890

Működési célú kiadások összesen:

281035

293693

243000

240990

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

12100

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

125000

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

396691

40288

40000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

4997

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

0

50000

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

215254

509841

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

741942

612229

46200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

51420

300595

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

149768

72032

56000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

10011

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

1000

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

50000

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

210

210

Felhalmozási tartalékok

0

235298

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

262199

607925

76210

60210

Önkorm.bevétel összesen:

1077995

901618

319210

301200

Önkorm.kiadás összesen:

543234

901618

319210

301200

19. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

1381

15482

57510

3285

4309

13925

15995

29953

49111

8807

16461

12159

228378

Átvett pénzeszköz

1963

1646

2236

1704

2649

244707

2848

151378

2523

3072

2473

14126

431325

Hitel felvétel

0

Támogatás

6951

4632

114653

4681

4653

5190

4653

22597

4653

6077

19653

4645

203038

Előző havi záró pénz

215254

214846

223900

375973

367838

323634

545136

533965

684993

700509

565019

536479

215254

Bevételek összesen:

225549

236606

398299

385643

379449

587456

568632

737893

741280

718465

603606

567409

1077995

Kiadások

Működési kiadások

10650

10513

18767

16997

51692

38556

20689

49751

22487

18349

53833

29762

342046

Felújítási kiadások

2193

2158

2191

756

6169

18233

102779

13294

1995

149768

Fejlesztési kiadások

53

1401

808

1932

3008

7809

3149

51

32318

891

51420

Hitel visszafizetés

0

Tartalék felhasználása

0

Kiadások összesen:

10703

12706

22326

17805

55815

42320

34667

52900

40771

153446

67127

32648

543234

Egyenleg

214846

223900

375973

367838

323634

545136

533965

684993

700509

565019

536479

534761

534761

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 36. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.