Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2020. 03. 28

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Úrhida Község Önkormányzat Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


2. § A munkaszüneti nap elrendelésével keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                  Bognár József                                                      dr. Pahola Tünde

                  polgármester                                                               jegyző