Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2016. 12. 02

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2013. (VII. 18.) önkormányzati rendelete


a közterületek használatáról


Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54. § (1) bekezdésében, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések1. § A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrhida község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).


(2) A rendelet szabályai minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.


(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére;

b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére;

c) szobor, emlékmű és köztárgy elhelyezésére;

d) önálló hirdető-berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató tábla elhelyezésére;

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

f) alkalmi és mozgóárusításra;

g) kiállítás, alkalmi vásár céljára;

h) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására;

i) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi,          autóbusz tárolására.

j) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához.5. § Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;


6. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(2) A közterület-használati engedély megadható:

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

c) visszavonásig.(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, mely kérelemre többször meghosszabbítható.


(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.7. §  (1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására;

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására;

d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területre,

b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.8. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.


(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja9. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.


(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.


(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól10. § A polgármester a közterület-használati díj fizetése alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat jótékony és közcélú rendezvény esetében.A közterület-használati engedély visszavonása


11. § Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizeti be. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása12. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti    forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) a műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.


(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.


13. § (1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.


(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a  KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei13. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a polgármester a használót határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület - saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására.A közterület filmforgatási célú használata14. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


15. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 60 nap időtartamot.


(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


 (4) [1]


(5) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(6) Ha az Mgtv. szerint hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.Záró rendelkezések16. § (1) Ez a rendelet 2013. július 19-én  lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 12/2007. (X.15.) rendelet.
                                     Bognár József                                             Boda Zsuzsanna

                                     polgármester                                                     jegyző
Záradék:

A rendeletet Úrhida Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2013. július 18-án kifüggesztéssel kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2013. július 5. napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

Ellene érkezett bejelentés, vélemény, észrevétel: nem volt. 


Úrhida, 2013. július 18.
                                                Boda Zsuzsanna

                                                      jegyző
1. melléklet a 9/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelethezKözterület-használati engedély kérelem tartalma


1. A kérelmező neve, személyi igazolvány száma:

2. Állandó lakhely, székhely címe:

3. Közterület-használat célja, időtartama:

4. A közterület-használat

a) helye (telepítési helyszínrajz):

b) módja, mértéke (m2-ben):

c) Az elhelyezni kívánt berendezési tárgy (jármű) műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:

6. Dátum, kérelmező aláírása:
2. melléklet a 9/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelethezA közterületek használati díja


1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj (tényleges felületre vonatkozik)

2 000Ft/m2/év

2.

Árusítófülke, pavilon

400 Ft/m2/hó

3.

Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, autóbusz

50 Ft/m2/nap

4.

Önálló hirdető-berendezés, tábla

100 Ft/m2/hó

5.

Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás, állványelhelyezés

50 Ft/m2/nap

6.

Mozgóárusítás

50 Ft/m2/nap

7.

Kiállítás

100 Ft/m2/nap

8.

Alkalmi vásár, mutatványos tevékenység

- Ringlispil

- Céllövölde

- Büfékocsi

- Lakókocsi

450 Ft/m2/nap

3.750 Ft/nap

3.750 Ft/nap

1.500 Ft/nap

1.500 Ft/nap

9.

Zöldség, gyümölcs árusítása helyi őstermelőnek

ingyenes


[1]

Hatályon kívül helyezte a 17/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2016. december 2-től.