Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 36. § b) pont 7. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


             Illés Szabolcs                                                                  Tóth Jánosné

                   polgármester                                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:


Csákvár, 2018. november 30-án                                                       Tóth Jánosné

                                                                                                        címzetes főjegyző