Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2018. 10. 01 - 2020. 09. 30

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 37. § b) pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzat közművelődési feladatai


1. § Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján:

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, és

b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja.


2. § Az Önkormányzat közművelődési feladatának tekinti különösen:

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak és kulturális értékeinek megőrzését, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

b) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásra építő kezdeményezések támogatását, ösztönzi a helytörténeti, településismertető kiállításokat, a helyi ünnepek, közösségi összejövetelek szerveződését, szervezését,

c) a helyi alapítványok, civil szervezetek közművelődési tevékenységének összehangolását,

d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára,

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének Csákvár vonzáskörzetében és a Csákváron élő minden művészeti ágban tevékenykedő alkotók és alkotásaik megjelenési lehetőségeinek, bemutatkozásának támogatását (kiállítás, hangverseny stb.),

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,

g) a kulturális turizmus támogatását, országhatáron kívül és belül kulturális kapcsolatok kiépítését.


2. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


3. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési és közgyűjteményi intézményeket működtet.

(2) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben írtakon kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,

b) a csákvári székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,

c) az egyéb kulturális célú szervezeteket.

(3) Az Önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményeket működteti:

a) közművelődési intézményként a Floriana Könyvtár és Közösségi Teret

b) közgyűjteményekként a Csákvár Emlékház és Tűzoltótornyot, valamint a Fazekas Emlékházat.

(4) Az Önkormányzati fenntartású közművelődési alapfeladatú intézmény, kulturális-közművelődési cél esetén együttműködési megállapodás keretében térítésmentesen, vagy viszonossági alapon használható.

(5) Nem közművelődési alapú igénybevétel esetén az intézmény piaci alapon biztosítható.


4. § Az Önkormányzat a közösségi tér mellett közművelődési feladatainak ellátásába bevonhat:

a) nem közművelődési alapfeladatú intézményt,

b) helyi és nem csákvári székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat,

c) egyéb kulturális, közművelődési célú szervezeteket.


5. § A közművelődési feladatok magas színvonalú ellátása érdekében Önkormányzat a 4. és 6. §-ban említett szervezetekkel – a Kult. tv 79. és 80. §-a szerinti tartalmú – közművelődési megállapodást köthet.


6. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében – formális, vagy informális – kapcsolatot tart és szorosan együttműködik:

a) helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel, szervezetekkel,

b) egyházakkal,

c) egyesületekkel,

d) alapítványokkal,

e) egyéb civil szervezetekkel,

f) önkormányzatokkal,

g) egyéb nonprofit szervezetekkel,

h) magánszemélyekkel,

i) helyi vállalkozásokkal,

j) gazdasági egységekkel.


3. Az önkormányzati közművelődési –és közgyűjteményi intézmények kiemelt feladatai


7. § A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér kiemelt feladatai:

a) a közösségi művelődés színtereinek és alkalmainak megteremtése, baráti közösségek, azonos érdeklődésű, életkorú, vagy speciális helyzetben lévők számára találkozási, kommunikációs lehetőség biztosításával,

b) a gyermek és ifjúsági korosztállyal való sokrétű törődés, a szociális gondoskodást is felvállaló közösségek és intézmények összehangolása, szervezése, összefogása,

c) a nyitott közösségi ház erősítése, a spontán, illetve szervezett közösségi együttlétekre,

d) a helyi hagyományok tárgyi és szellemi örökségének ápolása,

e) a hagyományos könyvalapú és  a digitális kultúra terjesztése,

f) a település szellemi és művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében képző- ipar- és népművészeti, helytörténeti kiállítások, zenei estek hangversenyek szervezése, különös tekintettel a településen, vagy a város vonzáskörzetében élő és  alkotó művészek, alkotóközösségek, műhelyek bemutatására,

g) a kulturális, illetve a falusi turizmus lehetőségeinek megteremtésében való részvétel segítése, a testvér települési kapcsolatok ápolása az országhatáron belül, illetve a határon túl lévő  településekkel, kulturális intézményekkel,

h) az alkotó művészeti kiscsoportok támogatása, működési feltételük biztosítása,

i) részvétel az Önkormányzat által szervezett városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

j) a város történelmi, kultúrtörténeti, régészeti hagyományait tartalmazó kiadványok gyűjtése és mindenki által hozzáférhetővé tétele,

k) a gyermekek művelődési, művészeti és közösségi életét, művelődését elősegítő rendezvények, vetélkedők szervezése,

l) informatikai képzés, hozzáférés, tanfolyamok szervezése.


8. § A közművelődési intézmény a következő évre szóló munkatervét minden év december 30-ig elkészíti és jóváhagyásra benyújtja az Önkormányzat képviselő-testületének.


4. A közművelődési feladatellátás irányítása, ellenőrzése és finanszírozása


9. § (1) A helyi közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a Humán Erőforrások Bizottsága, használati szabályzatát és házirendjét a képviselő-testület hagyja jóvá, törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(2) A közművelődési intézmények az alapító okiratban szereplő tevékenységük alapján saját bevételre tehetnek szert.


10. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel összefüggő kötelező feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket éves költségvetéséből finanszírozza, miközben a közművelődésre fordítható források növelését pályázati úton és megállapodások révén törekszik növeli.

(2) A közművelődési támogatás jogcímén befolyó normatív támogatást az Önkormányzat köteles teljes egészében e feladatok ellátására fordítani.

(3) A normatív állami támogatáson túl az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési finanszírozás mértékét és formáját.

(4) A közművelődési intézményeket és az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezeteket Önkormányzat – beszámolási kötelezettség mellett – a vállalt közművelődési feladatokkal arányos pénzügyi támogatásban részesítheti.


5. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a 2018. október 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 1/2015. (I. 20.) önkormányzati rendelet.


                Illés Szabolcs                                                                          Tóth Jánosné

                polgármester                                                                       címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Csákvár, 2018. szeptember 26.                                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                                           címzetes főjegyző