Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 05 - 2020. 08. 06

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:


1. § A talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 8. §-ában a „Csákvár Város Önkormányzata Talajterhelési díj megnevezésű 11736020-15727055-03920000 számú” szövegrész helyébe a „Csákvár Város Önkormányzata Talajterhelési díj megnevezésű 73611060-00317296 számú” szöveg lép.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.