Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 9/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 30 - 2020. 10. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 37. § b) pontja 13. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) A tanyagondnoki szolgálatról szóló 9/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f) tömegközlekedési eszközök elérésében való közreműködés.”

(2) A Rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ellátást igénybe vevő kérelméről a fenntartó képviselője dönt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt nem kell megállapodást kötni az ellátásról. Az ellátást igénybe vevő aláírása mellőzhető a tevékenységi naplóról.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                                    Illés Szabolcs                                                  Kiss Jolán

                                    polgármester                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK

A rendelet kihirdettem:

 Csákvár, 2020.szeptember 29.

                                                                                                          Kiss Jolán

                                                                                                      címzetes főjegyző