Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29 - 2017. 04. 30


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztróvafédelmi Hatósági Osztály, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Fejér megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Fejér megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint Fejér megye Önkormányzata, Gánt Község Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata, Vértesacsa Község Önkormányzata, Lovasberény Község Önkormányzata, Pátka Község Önkormányzata, Zámoly Község Önkormányzata véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, a 36. § c) pontja 10 alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ Jelen rendelet mellékletei:

1. melléklet: Szabályozási Terv módosítás (BSZTmód/2017/1, KSZTa/mód/2017/1)


2. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező BSZT, KSZT jelű szabályozási tervlapjainak tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv módosítása tervlapok tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

3.§ A HÉSZ 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Jelen rendelet részét képezik az alábbi rajzi mellékletek:

a)  BSZT: Belterületi szabályozási terv,

mely a BSZTmód/2014/1, BSZTmód/2014/2, BSZTmód/2014/3, BSZTmód/2014/4, BSZTmód/2017/1 tervlapokkal módosul

b)  KSZT: Külterületi szabályozási terv,

mely a KSZTa/mód/2015/1 és a KSZTa/mód/2017/1 fedvénytervvel módosul”

4.§ A HÉSZ 39.§ (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„h)  K-lsp: lovassport terület építési övezete”

5.§ A HÉSZ 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § (1) A Keg-1 építési övezetben:

a) Bármely építési tevékenység csak az örökségvédelmi jogszabályok szerint végezhető, a terület műemléki védelem alatt van.

b) Az övezetben egészségügyi, szociális és az azokat kiszolgáló létesítmény helyezhető el.

c) A meglévő telkek nem oszthatók meg.

(2) A K-eg-2 építési övezetben:

a) Bármely építési tevékenység csak az örökségvédelmi jogszabályok szerint végezhető, a terület a terület műemléki védelem alatt van.

b) Az övezetben elsősorban egészségügyi, szociális, szállásférőhely-szolgáltató, és az azokat kiszolgáló létesítmény helyezhető el.

c) Az építési övezetben a legkisebb kialakítható telek területe 5000 m2.

d) A legnagyobb beépítettség aránya 30%.

e) A legkisebb zöldfelületi arány 30%.

f) Az építménymagasság legfeljebb 7,5m lehet.

g) Az előkert legalább 6m, az oldalkert 10m, a hátsókert 6m legyen..

(3) A K-eg-3 építési övezetben:

a) Bármely építési tevékenység csak az örökségvédelmi jogszabályok szerint végezhető, a terület a terület műemléki és műemléki környezet védelem alatt van.

b) Az építési övezetben elsősorban egészségügyi, szociális és az azokat kiszolgáló létesítmény, valamint szolgálati lakások számára lakóépület helyezhető el.

c) Az építési övezetben a legkisebb kialakítható telek területe 3000 m2.

d) A legnagyobb beépítettség aránya 25%.

e) A legkisebb zöldfelületi arány 50%.

f) Az építménymagasság legfeljebb 4,5m lehet.

g) Az előkert legalább 5 m, az oldalkert 5 m, a hátsókert 6 m legyen.

(4) A Keg-1,2,3 építési övezetekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a) a kastélypark átalakítása, az egyes kertrészek kialakítása, kerti építmények elhelyezése, kizárólag a teljes területre készülő, kerttörténeti kutatással megalapozott, kertrekonstrukciós terv alapján történhet. (A kertrekonstrukciós tervnek favédelmi tervet, kertrendezési tervet, finom tereprendezési tervet, részletterveket, az e munkarészekhez tartozó műleírásokat, továbbá a kerttörténeti kutatást igazoló, a tervet megalapozó rajzi és szöveges munkarészeket, térképmellékleteket kell tartalmaznia.)

b) a kastélypark szerves részét képező erdőterületeken erdőfelújítás során kizárólag a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepíthetők, illetve természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók. Fakivágás kizárólag a vegetációs időn kívül, az aljnövényzet kímélésével végezhető.

c) a kastélypark erdővel borított területen kívüli zöldfelületein fa kizárólag kertrekonstrukciós terv alapján, illetve abban az esetben vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, ill. balesetveszély elhárítása teszi szükségessé.

d) a kastélyparkban a táji, természeti értékek, a természetközeli ökoszisztémák védelme biztosítandó.”

6.§ A HÉSZ II. Fejezete a következő 35/A. alcímmel egészül ki:


35/A. LOVASSPORT TERÜLET (K-lsp)

46/A.§ (1) Különleges terület - lovassport terület a Szabályozási terven K-lsp jellel jelölt építési övezet, amely mely elsősorban lovassport-létesítmények elhelyezésére szolgál.

  1. Különleges terület – lovassport terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

a) lovassport, lovasturisztikai;

b) a lovassportot kiszolgáló gazdasági;

c) szállás jellegű;

rendeltetést tartalmazhat.

(3)   Különleges terület – lovassport terület építési övezeteiben szállás rendeltetés legfeljebb a beépített szintterület 30%-án helyezhető el.

(4)   A különleges terület – lovassport terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat határozza meg:

Építési övezet jele

Beépí-tési mód

Kialakítha-tó telek megenge-dett legkisebb területe

(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszéles-sége (m)

Beépített-ség megenge-dett legna-gyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Építményma-gasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

K-lsp

SZ

3000

30

30

10

4,5

40


(5)   K-lsp építési övezetben épület csak a szabályozási tervlapon ábrázolt építési helyen belül helyezhető el.

(6)   K-lsp építési övezetben istálló, lovassportcsarnok építése esetén a legnagyobb építménymagasság 7,0 m.


7.§ Hatályát veszti a HÉSZ:

a)6.§ (6) bekezdése,

b)9.§ (5) bekezdése,

c)10.§ (1) bekezdése,

d)10.§ (3) bekezdés bb), be) és bf) pontja,

e)11.§ (3) bekezdése,

f)18.§ (4) bekezdés a) pontjában az „amennyiben az nem zavarja a köz- és közlekedés biztonságot. és a közlekedési szakhatóság és a közutak kezelői is hozzájárulásukat adják” szövegrész,

g)20.§ (2) bekezdése,

h)36.§ (3) c) pontja,

i)37.§ (3) bekezdés e) pontja.


8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                                Illés Szabolcs                                             Tóth Jánosné

                                 polgármester                                          címzetes főjegyző


Kihirdettem:

Csákvár, 2017. március 30.


                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                              címzetes főjegyző


Mellékletek