Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2010. (X.18.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2010. 10. 18


A helyi önkormányzatokról szóló - módosított - 1990. évi LXV. törvény 20.§ (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14.§ (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására, a képviselőtestület a települési képviselők tiszteletdíját az alábbiak szerint szabályozza:

1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) részére - megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíjat állapít meg. Bizottsági elnöki és bizottsági tagi tiszteletdíjat nem állapít meg.


(2)[1]


(3) A tiszteletdíjak összegszerű meghatározására a mindenkori éves költségvetési rendeletben kerül sor, mely azon gazdasági éven belül nem módosítható, kivéve a helyi önkormányzati választások évét.

2. §


(1) A polgármester minden testületi ülésen megállapítja az igazolt és igazolatlan távollévőket.


(2) Igazolt távollét: hatósági berendelés, /bíróság, rendőrség stb./ idézés, betegség esete, valamint az előre nem látható rendkívüli esemény miatti távollét, melyet a testületi ülés megkezdésének időpontja előtt a polgármesternek bejelentettek.


(3) Ha a képviselő egy évben 3 alkalommal igazolatlanul van távol a testület üléséről, úgy a polgármester írásban felszólítja a képviselőt, hogy tegyen eleget megjelenési kötelezettségének.


(4)  Ha a képviselő a tárgyév I. illetve II. félévében a testületi  ülések felén indokolatlanul nem vett részt, úgy az e rendelet alapján részére megállapított tiszteletdíjat az adott félévet követő hónap 1. napjától számított 6 hónapon keresztül 25 %-kal csökkentett összegben kell folyósítani. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra alkalmazni kell.

3. §


(1) A képviselő testületi munkában történt részvételének vizsgálatáról és a tiszteletdíj minden hónap 5. napjáig történő kifizetéséről a körjegyző gondoskodik.


(2) A tiszteletdíj  kifizetése készpénzben a házipénztárból minden hónap 5. napjáig, vagy bankszámlára utalással történhet.

4. §


  1. E rendelet 2010. október 18. napján lép hatályba.


  1. Ez a  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 32/2006.(XII. 29) rendelet.


   Galácz György                           Mestyán Valéria

polgármester                               körjegyzőA rendelet kihirdetve 2010. október 18-án a község hirdetőtábláin.


Mestyán Valéria

Körjegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017.(II.21.) ör. 20. §-a.