Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 30

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


41 925 599,- Ft bevétellel, és 41 925 599,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                         38 827 048,- Ft

             - működési bevételek                                                            2 491 197,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          2 119 978,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      15 896 734,- Ft

- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek            11 158 720,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                        50 000,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                    6 516 256,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                             594 163,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                     36 375 599,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                         14 624 989,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                     2 697 835,- Ft

- dologi kiadás                                                                     11 699 698,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   250 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              501 533,- Ft

- általános tartalék                                                                 6 122 034,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.              479 510,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                       3 098 551,- Ft

    - felhalmozási célú önkormányzati támogatás                         498 551,- Ft

    - egyéb felhalmozási célú támogatás                                    2 600 000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                         5 550 000,- Ft

    - beruházási kiadások                                                            5 550 000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[5] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[6] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2017. február 13.

                                             


                 Máté-Botos Ivett                                                                     Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. február 14.  napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2017. február 14.


                                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2017. április 20.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2017. augusztus 18.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2017. november 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2018. május 29.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző[1]

A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

[2]

A 14/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 19. napjától.

[3]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.

[4]

A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

[5]

A 6/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

[6]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.