Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés

1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

a) szociális bérlakás

aa) komfortos fokozatú lakás esetén legalább 460.- Ft/m2/hó, de legalább 24.731,- Ft/hó,

ab) félkomfortos  fokozatú lakás esetén legalább 462,- Ft/m2/hó, de legalább 18.500,- Ft/hó”,

2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

c) piaci alapú bérlakásra

ca) 2019. január 1. napja előtt kötött bérleti szerződés esetén 744,- Ft/m2/hó,

cb) 2019. január 1. napját követően kötött bérleti szerződés esetén 1.000,- Ft/m2/hó.”


2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
             Illés Szabolcs                                                                  Tóth Jánosné

                   polgármester                                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:Csákvár, 2018. november 30.                                                           Tóth Jánosné

                                                                                                        címzetes főjegyző