Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IX.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IX.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 11. § a) helyébe a következő 11. § a) kerül:

„11. § Mentes a kommunális adófizetési kötelezettség alól a 3 vagy több 18 éven aluli személyt eltartó, és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 20. § (3) szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének négyszeresét el nem érő egy főre jutó jövedelmű család lakóhelyéül szolgáló adótárgy”

2. § Az Ör. 11. § b) helyébe a következő b) kerül:

  • „b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 20. § (3) szerinti öregségi teljes nyugdíj legkevesebb összegének négyszeresét el nem érő jövedelmű, egyedül élő és a 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött magánszemély adóalany lakóhelyéül szolgáló adótárgy”

3. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.