Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 03. 12 - 2019. 12. 31

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bodmér, Vértesboglár és Gánt Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek egyetértésével a következőket rendeli el:


1.§ A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380,- Ft.

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.                                   Illés Szabolcs                                                 Tóth Jánosné

                                   polgármester                                                   címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:

A rendeletet kihirdettem:


                                                                                                          Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző