Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 22

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


4. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 361 348 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               449 417 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                             88 069 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  2., 3.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           257 347 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                            48 446 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                              11 487 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           132 134 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     4 866 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                       19 188 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre               28 324 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                 12 902 000 Ft

ah)  speciális célú támogatások:                                                                             0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:          104 001 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                            25 366 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                     78 425 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                               0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                  0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                       0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                             210 Ft

  1. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            


5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16.  melléklet szerint  22 főben hagyja jóvá.


  1. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 22 főben  állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 069 000 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét   4 324 667 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Galácz György                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. május 21-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző