Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 22- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1

2015.05.22.

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 361 348 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 449 417 000 Ft-ban,

c) maradványát 88 069 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 257 347 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 48 446 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11 487 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 132 134 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 866 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 19 188 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 28 324 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 12 902 000 Ft
ah) speciális célú támogatások: 0 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 104 001 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 25 366 000 Ft

b) felújítások: 78 425 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 210 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6 .A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 22 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 22 főben állapítja meg.

7 .A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 069 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8 .Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 324 667 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9 .Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11 .Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13 .Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

ezer Ft-
ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2014.évi beszámoló

Sorszám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

398 816

451 383

361 348

80,05%

398 816

451 383

449 417

99,56%

22

4

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

398 816

451 383

361 348

80,05%

398 816

451 383

449 417

99,56%

22

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

325 753

377 962

375 996

99,48%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

398 816

451 383

361 348

80,05%

2

Pénzforgalmi bevételek

325 753

377 962

375 996

99,48%

2

Pénzforgalmi kiadások

330 695

406 297

361 348

88,94%

3

Működési célú

267 865

288 924

288 606

99,89%

3

Működési célú

241 462

287 569

257 347

89,49%

4

Működési bevételek

168 444

174 393

190 266

109,10%

4

Személyi jellegű kiadások

54 610

55 708

48 446

86,96%

5

Intézményi működési bevételek

24 164

28 123

26 178

93,08%

5

Munkaadót terhelő járulékok

12 836

13 613

11 487

84,38%

6

Közhatalmi bevételek

144 280

146 270

164 088

112,18%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

120 321

150 468

132 134

87,82%

7

Előző évi maradvány átvétel

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

39 534

40 654

35 508

87,34%

8

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

15 179

16 264

16 906

103,95%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 021

5 213

4 866

93,34%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

949

2 459

2 458

99,96%

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

45 945

58 425

60 374

103,34%

11

Támogatásértékű működési kiadás

17 198

19 288

19 188

99,48%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

12 993

12 993

0

0,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

18 483

30 286

28 324

93,52%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

12 993

12 993

12 902

99,30%

14

Felhalmozási célú

57 888

89 038

87 390

98,15%

14

Felhalmozási célú

89 233

118 728

104 001

87,60%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 020

1 020

260

25,49%

15

Beruházási kiadások

14 902

35 280

25 366

71,90%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

55 668

66 918

62 230

92,99%

16

Felújítások

74 121

83 238

78 425

94,22%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

19 900

19 900

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 200

1 200

5 000

416,67%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

210

210

210

100,00%

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

68 121

45 086

0

0,00%

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2014.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

5 000

3 045

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

5 000

3 045

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

63 121

42 041

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

63 121

42 041

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

73 063

73 421

-14 648

28

28

Működési többlet

-21 403

1 690

-31 259

29

29

Felhalmozási hiány

94 466

71 731

16 611

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

325 753

377 962

375 996

99,48%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

330 695

406 297

361 348

88,94%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

73 063

73 421

-14 648

35

35

Működési többlet

-21 403

1 690

-31 259

36

36

Felhalmozási hiány

94 466

71 731

16 611

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

73 063

73 421

73 421

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

26 390

26 390

26 390

100,00%

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

46 673

47 031

47 031

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

398 816

451 383

449 417

99,56%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

398 816

451 383

361 348

80,05%

45

Működési célú bevételek összesen

294 255

315 314

314 996

99,90%

45

Működési célú kiadások összesen

246 462

290 614

257 347

88,55%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

104 561

136 069

134 421

98,79%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

152 354

160 769

104 001

64,69%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

267 865

308 824

308 506

99,90%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

267 865

308 824

308 506

99,90%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 280

146 270

164 088

112,18%

4

Helyi adók

142 100

144 090

161 556

112,12%

5

- Építményadó

100 000

100 000

109 202

109,20%

6

- Telekadó

18 000

18 000

17 882

99,34%

7

- Iparűzési adó

11 000

11 000

17 611

160,10%

8

- Idegenforgalmi adó

12 000

13 990

16 177

115,63%

9

- Pótlék, bírság

1 100

1 100

684

62,18%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

180

180

222

123,33%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

30

30

153

510,00%

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

150

150

69

46,00%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

15

Átengedett központi adók

2 000

2 000

2 310

115,50%

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

2 000

2 310

115,50%

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

12 993

12 993

0

0,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

24 164

28 123

26 178

93,08%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

24 164

28 123

26 178

93,08%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

23 564

24 406

22 239

91,12%

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

3 117

2 920

93,68%

23

- Kamatbevételek

600

600

1 019

169,83%

24

II. Támogatások

25

Önkormányzat támogatásai

45 945

78 325

80 274

102,49%

26

Önkormányzat költségvetési támogatása

45 945

78 325

80 274

102,49%

27

- Települési önkormányzatok működésének támogatása

19 702

19 702

19 702

100,00%

28

- Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások

785

2 604

2 147

82,45%

29

- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

895

895

895

100,00%

30

- 2015.évi állami támogatás megelőlegezés

0

0

1 949

31

- Központosított működési célú előirányzatok

22 981

34 720

34 720

100,00%

32

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 582

504

961

190,67%

33

- Központosított felhalmozási célú előirányzatok

0

19 900

19 900

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 220

2 220

5 260

236,94%

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 220

2 220

5 260

236,94%

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

800

800

16

2,00%

37

- Ingatlan értékesítés

0

0

38

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

39

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

40

- Gép, berendezés értékesítés

800

800

16

2,00%

41

Osztalék

220

220

244

110,91%

42

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

43

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 200

1 200

5 000

416,67%

44

IV. Támogatás értékű bevétel

95 202

107 572

97 738

90,86%

45

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

95 202

107 572

97 738

90,86%

46

Támogatásértékű működési bevétel

39 534

40 654

35 508

87,34%

47

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

1 176

48

- Egyéb önkormányzattól

1 907

1 907

1 951

102,31%

49

- Társadalombiztosítási Alaptól

15 179

16 264

16 907

103,95%

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

6 609

6 644

6 555

98,66%

51

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

0

52

- Elkülönített állami pénzalaptól

15 839

15 839

8 919

56,31%

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

55 668

66 918

62 230

92,99%

54

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

55 668

66 918

62 230

92,99%

55

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

949

2 459

2 458

99,96%

56

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

949

2 459

2 458

99,96%

57

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

949

2 459

2 458

99,96%

58

- háztartástól

0

0

1 099

59

- vállalkozástól

949

2 459

1 359

55,27%

60

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

62

- háztartástól

0

0

0

63

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

64

Önkormányzat költségvetési bevételei

325 753

377 962

375 996

99,48%

65

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

325 753

377 962

375 996

99,48%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

66

VI. Pénzmaradvány

73 063

73 421

73 421

100,00%

67

Önkormányzat pénzmaradványa

73 063

73 421

73 421

100,00%

68

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

26 390

26 390

26 390

100,00%

69

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

46 673

47 031

47 031

100,00%

70

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

71

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

72

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

73

Fejlesztési hitel

0

0

0

74

Működési célú hitel

0

0

0

75

BEVÉTEL ÖSSZESEN

398 816

451 383

449 417

99,56%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

246 462

290 614

257 347

88,55%

8

Önkormányzat kiadásai

246 462

290 614

257 347

88,55%

9

- Személyi juttatás

54 610

55 708

48 446

86,96%

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 836

13 613

11 487

84,38%

11

- Dologi kiadás

120 321

150 468

132 134

87,82%

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

5 021

5 213

4 866

93,34%

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

48 674

62 567

60 414

96,56%

14

- Működési tartalék

5 000

3 045

0

0,00%

15

II. Felhalmozási költségvetés

152 354

160 769

104 001

64,69%

19

Önkormányzati beruházási kiadás

14 902

35 280

25 366

71,90%

20

Önkormányzati felújítási kiadások

74 121

83 238

78 425

94,22%

21

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

22

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

23

Pénzügyi részesedések vásárlása

210

210

210

100,00%

24

Fejlesztési tartalék

63 121

42 041

0

0,00%

25

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

26

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

152 354

160 769

104 001

64,69%

27

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

398 816

451 383

361 348

80,05%

28

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

29

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

30

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

32

KIADÁS ÖSSZESEN

398 816

451 383

361 348

80,05%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felh. Pénzmaradvány

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

24 164

45 945

144 280

39 534

40 332

294 255

1 020

0

55 668

1 200

46 673

104 561

398 816

3

Módosított előirányzat

28 123

78 325

146 270

40 654

41 842

335 214

1 020

0

66 918

1 200

47 031

116 169

451 383

4

Tényleges teljesítés

26 178

80 274

164 088

35 508

28 848

334 896

260

0

62 230

5 000

47 031

114 521

449 417

5

Teljesítés %-a

93,08%

102,49%

112,18%

87,34%

68,95%

99,91%

25,49%

92,99%

416,67%

100,00%

98,58%

99,56%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Eredeti előirányzat

24 164

45 945

144 280

39 534

40 332

294 255

1 020

0

55 668

1 200

46 673

104 561

398 816

8

Módosított előirányzat

28 123

78 325

146 270

40 654

41 842

335 214

1 020

0

66 918

1 200

47 031

116 169

451 383

9

Tényleges teljesítés

26 178

80 274

164 088

35 508

28 848

334 896

260

0

62 230

5 000

47 031

114 521

449 417

10

Teljesítés %-a

93,08%

102,49%

112,18%

87,34%

68,95%

99,91%

25,49%

0,00%

92,99%

416,67%

100,00%

98,58%

99,56%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-
ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

54 610

12 836

120 321

5 000

5 021

48 674

246 462

74 121

14 902

63 121

210

152354

398 816

3

Módosított előirányzat

55 708

13 613

150 468

3 045

5 213

62 567

290 614

83 238

35 280

42 041

210

160769

451 383

4

Tényleges teljesítés

48 446

11 487

132 134

0

4 866

60 414

257 347

78 425

25 366

0

210

104001

361 348

5

Teljesítés %-a

86,96%

84,38%

87,82%

0,00%

93,34%

96,56%

88,55%

94,22%

71,90%

0,00%

100,00%

64,69%

80,05%

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Eredeti előirányzat

54 610

12 836

120 321

5 000

5 021

48 674

246 462

74 121

14 902

63 121

210

152 354

398 816

8

Módosított előirányzat

55 708

13 613

150 468

3 045

5 213

62 567

290 614

83 238

35 280

42 041

210

160 769

451 383

9

Tényleges teljesítés

48 446

11 487

132 134

0

4 866

60 414

257 347

78 425

25 366

0

210

104 001

361 348

10

Teljesítés %-a

86,96%

84,38%

87,82%

0,00%

93,34%

96,56%

88,55%

94,22%

71,90%

0,00%

100,00%

64,69%

80,05%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

35 681

49 574

47 512

95,84%

2

Támogatásértékű működési kiadás

17 198

19 288

19 188

99,48%

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

10 993

10 993

10 993

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

3 235

5 225

5 225

100,00%

5

Orvosi ügyelet támogatás

294

294

294

100,00%

6

Belső ellenőrzés támogatás

196

196

196

100,00%

7

Kistérségi tagdíj

236

236

236

100,00%

8

Hatósági igazgatási támogatás

102

102

102

100,00%

9

Gróf Széchényi szoborra pénz átadás

0

100

0

0,00%

10

Óvodai működés támogatás

348

348

348

100,00%

11

Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal

630

630

630

100,00%

12

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

1 164

1 164

1 164

100,00%

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

18 483

30 286

28 324

93,52%

14

Polgármesteri támogatási keret

300

300

180

60,00%

15

Gróf Széchényi szoborra pénz átadás

0

500

500

100,00%

16

BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre

740

740

587

79,32%

17

Víz és csatorna támogatás DRV

0

11 641

11 641

100,00%

18

Társasház közös költség pénz átadás

0

0

118

19

TB-től átvett támogatás átadás fogorvosnak

2 220

2 282

2 762

121,03%

20

Egyéb támogatás fogorvosnak

480

480

0

0,00%

21

Gyöngyvirág Népdalkör támogatás

45

45

45

100,00%

22

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

23

Zenakar támogatás

370

370

370

100,00%

24

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

250

100,00%

25

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

26

Sportkör támogatás

150

150

150

100,00%

27

Polgárőrség támogatás

216

216

216

100,00%

28

Horgászegyesület támogatás

45

45

45

100,00%

29

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

5 500

91,67%

30

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

306

100,00%

31

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

180

100,00%

32

Balatoni integráció támogatás

10

10

0

0,00%

33

Egyéb támogatás

30

30

0

0,00%

34

Plébániahivatal támogatás rezsire

0

100

100

100,00%

35

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

3

3

3

100,00%

36

Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség

50

50

50

100,00%

37

Tagdíj Balatoni szövetség

45

45

49

108,89%

38

Tagdíj polgárvédelem

45

45

0

0,00%

39

Hulladékgazdálkodás támogatás

400

400

248

62,00%

40

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

80

100,00%

41

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

1

100,00%

42

TÖOSZ tagdíj

15

15

16

106,67%

43

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

8

80,00%

44

Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre

5 572

5 572

4 499

80,74%

45

Animátor és színpadi program támogatás

500

0

0

46

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

35 681

49 574

47 512

95,84%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

47

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

48

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

49

Egyéb

50

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

51

0

0

0

52

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

35 681

49 574

47 512

95,84%

53

Mindösszesen:

35 681

49 574

47 512

95,84%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

74 121

83 238

78 425

94,22%

2

Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat

63 237

50 785

44 937

88,48%

3

Rákóczi utca felújítás tervezés

2 540

2 540

0

0,00%

4

Rákóczi utca közvilágítás felújítás tervezés

2 540

2 540

0

0,00%

5

Kápolna bővítés, felújítás tervezés

470

470

457

97,23%

6

Vasút téri telephely felújítás

635

1 085

1 013

93,36%

7

Háziorvosi rendelő épület felújítás

254

254

0

0,00%

8

Fizető strand járda felújítás

4 445

10 256

9 946

96,98%

9

Játszótér felújítás

0

0

7 390

10

Utak felújítása

0

13 403

13 402

99,99%

11

Szolgáltató Ház nyílászárók felújítása

0

1 905

1 280

67,19%

12

Önkormányzati beruházás

14 902

35 280

25 366

71,90%

13

Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés

3 905

3 905

0

0,00%

14

Új kisbusz beszerzés

4 826

4 826

0

0,00%

15

Orvosi gép beszerzés

635

635

349

54,96%

16

Öltözőfülke,ivókút,zuhanyzó beszerzés

2 012

4 322

0

0,00%

17

Beléptető rendszer beszerzés

1 524

2 638

2 863

108,53%

18

Temető kerítés

2 000

2 000

1 755

87,75%

19

Közbiztonság növelését szolgáló beruházás

0

9 900

9 920

20

Strandlépcső beszerzés

0

1 067

1 067

100,00%

21

Csónak beszerzés

0

660

660

100,00%

22

Játszótéri játékok

0

0

2 011

23

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Turisztikai Fejlesztés pályázat

0

4 037

4 132

102,35%

24

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat

0

50

83

166,00%

25

Laptop beszerzés képviselők

0

1 240

1 240

100,00%

26

Tároló szekrény Őrház utcai strand

0

0

107

27

Kis értékű tárgyi eszköz Hullám utcai strand

0

0

51

28

Kis értékű tárgyi eszköz Vasút téri raktár

0

0

638

29

Kis értékű tárgyi eszköz TÜI iroda

0

0

323

30

Kis értékű tárgyi eszköz Közösségi Ház

0

0

167

31

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

89 023

118 518

103 791

87,57%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított elő
irányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

144 280

146 270

164 088

112,18%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

24 164

28 123

26 178

93,08%

4

Önkormányzatok költségvetési támogatása

45 945

78 325

80 274

102,49%

5

Támogatás értékű bevétel

39 534

40 654

35 508

87,34%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

12 993

12 993

0

0,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

949

2 459

2 458

99,96%

8

Működési célú hitel

0

0

0

9

Pénzmaradvány

26 390

26 390

26 390

100,00%

10

Működési célú bevétel összesen:

294 255

335 214

334 896

99,91%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

241 462

287 569

257 347

89,49%

13

Működési tartalék

5 000

3 045

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

246 462

290 614

257 347

88,55%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 020

1 020

260

25,49%

18

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

55 668

66 918

62 230

92,99%

19

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

20

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

1 200

1 200

5 000

416,67%

21

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

22

Pénzmaradvány

46 673

47 031

47 031

100,00%

23

Felhalmozási célú bevételek összesen:

104 561

116 169

114 521

98,58%

24

Felhalmozási célú kiadások

25

Felhalmozási kiadások

14 902

35 280

25 366

71,90%

26

Felújítási kiadások

74 121

83 238

78 425

94,22%

27

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

28

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

#########

29

Pénzügyi részesedések vásárlása

210

210

210

100,00%

30

Hiteltörlesztés

0

0

0

31

Felhalmozási tartalék

63 121

42 041

0

0,00%

32

Felhalmozási kiadások összesen:

152 354

160 769

104 001

64,69%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2014. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 160 986

4 209 462

G/ SAJÁT TŐKE

4 237 056

4 307 951

I. Immateriális javak

168

2 735

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 516 777

4 516 777

II. Tárgyi eszközök

4 118 418

4 164 117

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

42 400

42 610

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

70 937

70 937

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-350 658

-350 658

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

315

230

VI. Mérleg szerinti eredmény

0

70 895

I. Készletek

315

230

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

3 338

9 900

C/ PÉNZESZKÖZÖK

70 943

86 966

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

241

3 139

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

1 949

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

166

152

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 097

4 812

III. Forintszámlák

70 771

86 814

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

6

0

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

6 124

25 560

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

6 009

25 510

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

115

50

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

6 816

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2 026

2 430

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

19

Eszközök összesen:

4 240 394

4 324 667

Források összesen:

4 240 394

4 324 667

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

2018.12.31

Működési célú hitelek

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

A

B

C

I. Immateriális javak

01.

2 735

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 164 117

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 024 041

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

3 364 315

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

354 628

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

305 098

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

19 147

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

242

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

18 905

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

120 929

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

118 523

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

2 096

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

310

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

42 610

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

42 610

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

42 610

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 209 462

I. Készletek

46.

230

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

230

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

152

III. Forintszámlák

51.

86 814

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

86 966

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

25 510

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

50

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

58.

25 560

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

61.

2 430

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

4 324 667

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

64.

4 516 777

II. Nemzeti vagyon változásai

65.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

66.

70 937

IV. Felhalmozott eredmény

67.

-350 658

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

68.

VI. Mérleg szerinti eredmény

69.

70 895

G) SAJÁT TŐKE (63+64+65+66+67+68)

70.

4 307 951

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

71.

3 139

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

72.

1 949

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

73.

4 812

H) KÖTELEZETTSÉGEK (70+71+72)

74.

9 900

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

75.

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

6 816

FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+73+74+75)

78.

4 324 667

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

75

- ingatlanok

81.

8 785

- gép, berendezés, felszerelés

82.

21 575

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés

84.

4 813

- számítástechnikai eszközök

85.

976

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

Függő követelések

87.

0

Függő kötelezettségek

88.

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2014. év

Ezer forintban !

Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat

88 069

88 069

88 069

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen:

88 069

88 069

88 069

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2014. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2014. január 1-jén
ebből:

70 937

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

70 771

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

166

4.

Bevételek ( + )

377 377

5.

Kiadások ( - )

361 348

6.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én
ebből:

86 966

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

86 814

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

152

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

E

Sorszám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

7801

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

18620

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

18620

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

210043

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

210043

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

16177

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

131912

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

44343

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

17611

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2310

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2310

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

238774

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

189603

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás

1

0

1

1

0

1

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

4

Háziorvosi szolgálat

2

0

2

2

0

2

5

Településüzemeltetési Iroda

2

2

4

2

2

4

6

Központi fizető strand fenntartás

0

4

4

0

4

4

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:

7

6

13

7

6

13

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

9

9

0

9

9

9

Mindösszesen:

7

15

22

7

15

22

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 30. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.