Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 02 - 2016. 12. 03

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésének

  • a) költségvetési bevételét 670.956 eFt-ban
  • b) finanszírozási bevételét 378.903 eFt-ban
  • c) bevételeit összesen 1.049.859 eFt-ban

azaz egymilliárd negyvenkilencmillió-nyolcszázötvenkilenc forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 777.700 eFt-ban

e) finanszírozási kiadásai 272.159 eFt-ban

f) kiadásait összesen 1.049.859 eFt-ban

azaz egymilliárd negyvenkilencmillió-nyolcszázötvenkilenc forintban az 1. melléklet szerint,

g) költségvetési hiány 106.744 eFt

azaz százhatmillió hétszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg.

(2) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 619.609 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 644.601 eFt,

c) működési hiány 24.992 eFt

(3) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 51.347 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 133.099 eFt,

c) felhalmozási hiány 81.752 e Ft

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott 81.752 eFt felhalmozási hiány összegének fedezetét és a 24.992 eFt működési költségvetési hiány fedezetét az előző évi költségvetési maradványnak 106.744 eFt összeget jelöli meg.”

2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § (1) A R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) 2016. évre általános tartalékot 11.707 eFt-ban képez az évközben felmerülő, előre nem ismert feladatok megoldásának fedezetére.

(2) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.”

(2) A R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Önként vállalt feladatait az alábbiakban jelöli meg: civil szervezetek támogatása, rendőrség támogatása, államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, gyermekek részére biztosított védőoltás, bölcsődei ellátás, film,- video- és televízióműsor-gyártás, a Gondozási Központ és Idősek Otthon Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai.”

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. december 3. napjával.