Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 04 - 2021. 02. 05

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében és 45. §-ban kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI. 14.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 25/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,8 %-a.

2. § Hatályát veszti a Rendelet 8. § (2) bekezdése.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. január 1. napjától esedékessé váló kötelezettségekre kell alkalmazni.

(3) Az adózónak az e rendelet hatálybalépését követően, a 2020. december 31. napját megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2020. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 5. napjával.