Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 02. 18

Úrhida Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az  Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban  foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 48.000.- Ft-ban határozza meg.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti 2021. december 31-én.            Bognár József                                                           dr. Pahola Tünde

            polgármester                                                                   jegyző