Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. (VIII.21..) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.    A rendelet hatálya, célja


1. § (1) A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő község közigazgatási területére terjed ki.


(2) Balatonmáriafürdő közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2. Értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában:
1.  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület


2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév


3.  Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.II. FEJEZET
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. A közterületek elnevezésének általános szabályai


3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.


(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.


(4) A lakótelkek épületei közötti ún. szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


 (5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

4. § (1) A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.

(2) A község közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.


5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen, valamint alkalmazni kell az Mötv. 14.§ (2)-(3) bekezdéseit.

(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki


a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és
b) élete, munkássága valamely módon a községhez kötődik. Kivételes esetben a községhez nem kötődő, de az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű személy.

2.    A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

6. § (1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a jegyző,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
e) Balatonmáriafürdőn bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
f) Balatonmáriafürdőn ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes, vagy jogi személy.  


(3) Közterületi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-bizottságtól. Az Mötv. 14.§. (3) bekezdés esetén az önkormányzat beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.


7. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést legalább két fordulóban kell tárgyalni, és a két forduló között legalább 15 napra közzé kell tenni a község honlapján. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a képviselő-testület elé kell terjeszteni.


8. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést ki kell hirdetni, és közzé kell tenni a honlapon, a MáriaInfo havonta megjelenő újságban, továbbá a döntésről, értesíteni kell a Járási Hivatalt (az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt), az illetékes rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.


III. FEJEZET
A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


9. § (1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.


(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni, azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.


(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.  


(4) Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe venni. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.  


(5) Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), vagy új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia, esetleges alátöréssel.
(6) Az elnevezni kívánt új ingatlanhoz legközelebb eső házszámot kell alkalmazni, az ABC nagybetűinek alátörésével.


10. § (1) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együtt: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától kifelé haladva, 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.


(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.


(3) Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.


(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

11. § (1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés alkalmazható.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


12. § A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.

IV. FEJEZET
NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE


1.    Névtáblák elhelyezésének szabályai


13. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.


(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.


14. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

2.    Házszámtábla elhelyezésének szabályai


15. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.


(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.


V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


16. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.
Galácz György                                 Mestyán Valéria

polgármester                               címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve 2014. augusztus 21-én.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző