Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 31 - 2016. 12. 31

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével – Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

4. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1.§ -5. § és a 7. § 2017. január 1-jén lép hatályba

8. § Nem lép hatályba a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 27/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet.