Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 01 - 2018. 10. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, a 19. § (1) – (2) bekezdésében, a 20.§ (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1)–(3) bekezdésében és az 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bérleti jogviszony legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg. A bérleti jogviszony hosszabbítása nem haladhatja meg az első ízben kötött lakásbérleti jogviszony időtartamát.”


2. § A Rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) A bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó igényét a bérlő köteles írásban, a szerződés lejárata előtt benyújtani bérbeadó részére.

(2) A bérleti jogviszony hosszabbítása határozott idejű, közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés módosításával történik. A szerződéskötés feltétele, hogy bérlőnek az önkormányzat felé lakbér, közüzemi díj, vagy egyéb díjtartozása nincs.

(3) A bérleti jogviszony legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg. A bérleti jogviszony hosszabbítása nem haladhatja meg az első ízben kötött lakásbérleti jogviszony időtartamát.”


3. § Hatályát veszti a Rendelet 28. § (2) bekezdésében a „legalább 30 nappal” szövegrész.


4. § (1) Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Illés Szabolcs


Tóth Jánosnépolgármester


címzetes főjegyző
Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.Csákvár, 2018. szeptember 26.
Tóth Jánosné

címzetes főjegyző