Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (X.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 24 - 2018. 10. 25


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, a 19. § (1) – (2) bekezdésében, a 20.§ (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1)–(3) bekezdésében és az 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 5 évre szóló,” szövegrész helyébe a „legfeljebb 15 évre szóló,” szöveg lép.


2. § (1) Ez a rendelet 2018. október 24-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csákvár,2018. október 19.


Illés Szabolcs


Tóth Jánosnépolgármester


címzetes főjegyzőZ Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Csákvár, 2018. október 19.


Tóth Jánosné

címzetes főjegyző