Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 27 - 2019. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) – (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, a 19. § (1) – (2) bekezdésében, a 20.§ (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1)–(3) bekezdésében és az 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „11. § (1) A bérleti szerződés egy év határozott időtartamra köthető, amely legfeljebb a (2) bekezdés szerint évente további egy évvel hosszabbítható legfeljebb a bérleti szerződés kötését követő ötödik év végéig.

(2) A Képviselő-testület a Humán Erőforrások Bizottsága véleményének figyelembe vételével a bérleti szerződés lejárta előtti hónap utolsó napjáig - a bérlő külön kérelme nélkül - az alábbi feltételek együttes fennállása esetén dönt a bérleti szerződés hosszabbításáról:

a)a bérlőnek nincs elmaradt közüzemi díjtartozása az Önkormányzat felé,

b)a bérlőnek nincs bérleti díj tartozása,

c)bérlő szociális rászorultsága a 8. § (5) bekezdése alapján továbbra is fennáll,

d)bérlő a bérleményt rendeltetésszerűen használja, tisztántartja,

e)a bérleti szerződésben rögzített kapcsolattartási formákon történő önkormányzati megkeresésekre válaszol.


2. § A Rendelet a következő 43. §-al egészül ki:

„43. § E rendelet rendelkezéseit a már megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.”.


3. § (1) Ez a rendelet 2019. május 27. napján 16 óra 50 perckor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.