Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével – Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával – a következőket rendeli el:


1. § A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-ában a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg lép.


2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                  Illés Szabolcs                                                                            Kiss Jolán

                  polgármester                                                                       címzetes főjegyző


Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Csákvár, 2019. december 18.

                                                                                                                   Kiss Jolán

                                                                                                             címzetes főjegyző