Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 13/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 02

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (9) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 13/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként nyújtott bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összege:)

„a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 358,-Ft + Áfa/nap”


2. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A iskolában és az óvodában az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjak mértéke az intézményekben:

a) napköziotthonos óvodában: 325,- Ft + Áfa/nap

b) általános iskola menzai ellátás: 382,- Ft + Áfa/nap

c) általános iskolai napközi otthonos ellátásban: 608,- Ft + Áfa/nap”

3. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csákvár, 2020. augusztus 31.                            Illés Szabolcs                                                                   Kiss Jolán

                            polgármester                                                              címzetes főjegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csákvár, 2020. augusztus 31.

                                                                                                                   Kiss Jolán

                                                                                                          címzetes főjegyző