Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30 - 2017. 07. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.),

2. hivatali munkaidő: a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
            Illés Szabolcs                                                                         Tóth Jánosné

            polgármester                                                                          címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:


Kihirdettem:

Csákvár, 2017. június 29.


Tóth Jánosné

címzetes főjegyző